โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48056   ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
2 48057   ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง 3/6       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
3 48058   ด.ช. จอมพงศ์ ปงผาบ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
4 48059   ด.ช. จิรายุ ใจเปียง 3/6       ก20921 วงโยธวาทิต 610
5 48060   ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
6 48061   ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร 3/6       ก20923 ห้องสมุด 729
7 48062   ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
8 48063   ด.ช. ณัฐนันท์ วงศ์ชนะ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 48064   ด.ช. ณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
10 48065   ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
11 48066   ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ 3/6       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
12 48067   ด.ช. นภสินธุ์ กันทะสี 3/6            
13 48068   ด.ช. ปฐพี สุขสภา 3/6       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
14 48070   ด.ช. เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ 3/6            
15 48071   ด.ช. ภควัต ศรจันทร์ 3/6       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
16 48072   ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน 3/6       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
17 48073   ด.ช. วฤณ มงคล 3/6            
18 48074   ด.ช. ศรราม เรือนพรม 3/6            
19 48075   ด.ช. สิรภพ กาญจนพันธ์ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
20 48076   ด.ช. หรรษา ปวงคำ 3/6            
21 48077   ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
22 48078   ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
23 48079   ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์ 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
24 48080   ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
25 48081   ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
26 48082   ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
27 48083   ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม 3/6       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
28 48084   ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง 3/6       ก20921 วงโยธวาทิต 610
29 48085   ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์ 3/6       ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
30 48086   ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
31 48087   ด.ญ. ปลายฟ้า บู่แย้ม 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
32 48088   ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 48089   ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
34 48090   ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ 3/6       ก20917 สวดมนต์ 431
35 48091   ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์ 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 48092   ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
37 48093   ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์ 3/6       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
38 48094   ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
39 48095   ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
40 48096   ด.ญ. สิริภัสสร นันตา 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
41 48097   ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
42 48098   ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด 3/6       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
43 48099   ด.ญ. อัญญาลักษณ์ แปงแก้ว 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
44 48100   ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
45 49379   ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง 3/6       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
46 49380   ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224