โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48011   ด.ช. ก้องภพ กันทวงศ์ 3/5            
2 48012   ด.ช. กังหัน แสงอรุณ 3/5       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
3 48013   ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
4 48014   ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
5 48016   ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
6 48017   ด.ช. ณภัทร ลิ่มเจริญ 3/5            
7 48018   ด.ช. ณัฐดนัย ไชยวงศ์ 3/5            
8 48019   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์ 3/5       ก20913 A Math 232
9 48020   ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ 3/5       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
10 48021   ด.ช. ธนกฤต วิชัย 3/5       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
11 48022   ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
12 48023   ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
13 48024   ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
14 48025   ด.ช. พีรดนย์ เตวา 3/5       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
15 48026   ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
16 48027   ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
17 48028   ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
18 48029   ด.ช. วรเมธ โชติ 3/5            
19 48030   ด.ช. ศุภวิชญ์   จงประสิทธิ์ 3/5            
20 48031   ด.ช. สรวิชญ์ สมกองแก้ว 3/5            
21 48032   ด.ช. อติคุณ ชินบุตร 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
22 48033   ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์ 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
23 48034   ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
24 48035   ด.ญ. จิรัชญา ศรีชัยตัน 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
25 48036   ด.ญ. จิราพร โมลัง 3/5       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
26 48037   ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
27 48038   ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล 3/5       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
28 48039   ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา 3/5       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
29 48040   ด.ญ. ฐิติชญา ศรีอิ่นแก้ว 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
30 48041   ด.ญ. ณัฐกฤตา อินต๊ะขัน 3/5       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
31 48042   ด.ญ. ธัญชนิต หลวงชัยสินธุ์ 3/5            
32 48043   ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์ 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
33 48044   ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
34 48045   ด.ญ. นพธีรา ปันแก้ว 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
35 48046   ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย 3/5       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
36 48047   ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
37 48048   ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
38 48049   ด.ญ. วริศษริยา มีใจวงค์ 3/5            
39 48050   ด.ญ. สิริยากร กิจสดับ 3/5            
40 48051   ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์ 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217 ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217      
41 48052   ด.ญ. สุประวีณ์ ต้นแก้ว 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
42 48053   ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
43 48054   ด.ญ. อภิชญา สรรพกิจกำจร 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
44 48055   ด.ญ. อิ่นฉัตร วงค์ธิดา 3/5       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
45 48489   ด.ช. ภวัต  ภักดีบัณฑิต 3/5       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
46 49423   ด.ญ. ภัสสรา เดชา 3/5       ก20917 สวดมนต์ 431