โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47966   ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์ 3/4       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
2 47967   ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน 3/4       ก20913 A Math 232
3 47968   ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง 3/4       ก20913 A Math 232
4 47969   ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร 3/4       ก20913 A Math 232
5 47970   ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ 3/4       ก20913 A Math 232
6 47971   ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์ 3/4       ก20913 A Math 232
7 47972   ด.ช. ภูมิภัทร ครุฑเผือก 3/4            
8 47973   ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ 3/4       ก20913 A Math 232
9 47974   ด.ช. ลภัส   นภาคณากร 3/4       ก20913 A Math 232
10 47975   ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ 3/4       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
11 47976   ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว 3/4       ก20913 A Math 232
12 47977   ด.ช. ศีล สุขจีน 3/4       ก20913 A Math 232
13 47978   ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์ 3/4       ก20913 A Math 232
14 47979   ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น 3/4       ก20913 A Math 232
15 47980   ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู 3/4       ก20913 A Math 232
16 47981   ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ 3/4       ก20921 นาฏยลีลา 611
17 47982   ด.ญ. กมลลักษณ์ มาชม 3/4       ก20913 A Math 232
18 47983   ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์ 3/4       ก20913 A Math 232
19 47984   ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล 3/4       ก20913 A Math 232
20 47985   ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย 3/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
21 47986   ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู 3/4       ก20913 A Math 232
22 47987   ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ 3/4       ก20917 สวดมนต์ 431
23 47988   ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ 3/4       ก20913 A Math 232
24 47989   ด.ญ. ชลิดา ทองใบ 3/4            
25 47990   ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์ 3/4       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
26 47991   ด.ญ. ธมลวรรณ เหลืองรุ่งเรือง 3/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
27 47992   ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา 3/4       ก20913 A Math 232
28 47993   ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์ 3/4       ก20913 A Math 232
29 47994   ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี 3/4       ก20913 A Math 232
30 47995   ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา 3/4       ก20913 A Math 232
31 47996   ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ 3/4       ก20913 A Math 232
32 47997   ด.ญ. นิชานาถ สารชัย 3/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
33 47998   ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู 3/4       ก20913 A Math 232
34 47999   ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม 3/4       ก20913 A Math 232
35 48000   ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี 3/4       ก20913 A Math 232
36 48001   ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง 3/4       ก20913 A Math 232
37 48002   ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์ 3/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
38 48003   ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์ 3/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
39 48004   ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย 3/4            
40 48005   ด.ญ. ภชรวลัย ผากา 3/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
41 48006   ด.ญ. ภวิกา แพงศรี 3/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
42 48007   ด.ญ. วิรชา ลีลาชินาเวศ 3/4       ก20913 A Math 232
43 48008   ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว 3/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
44 48009   ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน 3/4       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
45 48010   ด.ญ. อธิษฐาน สารพล 3/4       ก20913 A Math 232
46 49381   ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว 3/4       ก20913 A Math 232