โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47921   ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ 3/3       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
2 47922   ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
3 47923   ด.ช. กลวัชร คำเป็ง 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
4 47924   ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา 3/3       ก20915 พลังงานทดแทน 324
5 47925   ด.ช. ชัยทัต นาคสุข 3/3            
6 47926   ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
7 47927   ด.ช. ณรงค์ชัย อินทรวิจิตร 3/3            
8 47928   ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ 3/3       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
9 47929   ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข 3/3       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
10 47930   ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
11 47931   ด.ช. นันธวัช อุตมา 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
12 47932   ด.ช. มีพร ประถมพล 3/3       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
13 47933   ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว 3/3       ก20915 พลังงานทดแทน 324
14 47934   ด.ช. ศุภกร พินิจผล 3/3       ก20921 นาฏยลีลา 611
15 47935   ด.ช. สิปปกร เวียงทอง 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
16 47936   ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที 3/3       ก20915 พลังงานทดแทน 324
17 47937   ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้ 3/3       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
18 47938   ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
19 47939   ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
20 47940   ด.ญ. เจนธิชา วรรณารักษ์ 3/3            
21 47941   ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล 3/3       ก20913 A Math 232
22 47942   ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
23 47943   ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ 3/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 47944   ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด 3/3       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
25 47945   ด.ญ. กัญศร โสภะ 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
26 47946   ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี 3/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
27 47947   ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์ 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
28 47948   ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี 3/3       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
29 47949   ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
30 47950   ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
31 47951   ด.ญ. ธนภรณ์ ปิ่นประภาพันธ์ 3/3            
32 47952   ด.ญ. ธนิดา จอมทอง 3/3       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
33 47953   ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์ 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
34 47954   ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์ 3/3       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
35 47955   ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
36 47956   ด.ญ. นภัสรา วันอุด 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
37 47957   ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
38 47958   ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์ 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
39 47959   ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร 3/3       ก20921 วงโยธวาทิต 610
40 47960   ด.ญ. ภัทรภร วังชัย 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
41 47961   ด.ญ. รวิพร มณีมูล 3/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
42 47962   ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
43 47963   ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา 3/3       ก20913 A Math 232
44 47964   ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา 3/3       ก20917 สวดมนต์ 431
45 47965   ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334