โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47876   ด.ช. คณิน สินพาณี 3/2            
2 47877   ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน 3/2       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
3 47878   ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
4 47879   ด.ช. นิธิพัทธิ์ รักใหม่ 3/2            
5 47880   ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
6 47881   ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
7 47882   ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
8 47883   ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 47884   ด.ช. พชร ปาละวงศ์ 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
10 47885   ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
11 47886   ด.ช. วชร อินทพันธุ์ 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
12 47887   ด.ช. วรเมธ ผู้ผึ้ง 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
13 47888   ด.ช. ศุภกร งามเมือง 3/2       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
14 47889   ด.ช. สรัล แก้วเต็ม 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
15 47890   ด.ช. สันติสุข จงกล 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
16 47891   ด.ช. เอกรักษ์ คู่ลู่ 3/2            
17 47892   ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี 3/2       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
18 47893   ด.ญ. กุลธิดา บุตรา 3/2       ก20917 สังคม 415
19 47894   ด.ญ. จิรารัตน์ ปวนโต 3/2            
20 47895   ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร 3/2       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
21 47896   ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง 3/2       ก20921 วงโยธวาทิต 610
22 47897   ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์ 3/2       ก20917 สังคม 415
23 47898   ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
24 47899   ด.ญ. ณิชารีย์ เรืองกลั่น 3/2            
25 47900   ด.ญ. ทากาเอะ โอกาเบะ 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
26 47901   ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน 3/2       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
27 47902   ด.ญ. ธัญพิมล วังใน 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
28 47903   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เจริญเยาว์ 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
29 47904   ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร 3/2       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
30 47905   ด.ญ. นันท์นภัส แสนยศ 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
31 47906   ด.ญ. เนมิกา หน่อแก้ว 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
32 47907   ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปิงชัย 3/2            
33 47908   ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
34 47909   ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์ 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 47910   ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์ 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
36 47911   ด.ญ. พัณณิดา ชุ่มตา 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
37 47912   ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์ 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
38 47913   ด.ญ. พิมพ์นิภา ทองฟู 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
39 47914   ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทร์คำเครือ 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
40 47915   ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ 3/2       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
41 47916   ด.ญ. ริลลดา สมกูล 3/2       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
42 47917   ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
43 47918   ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
44 47919   ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
45 47920   ด.ญ. อาริสา กามล 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410