โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48481   ด.ช. ก้องภพ   ทิฉลาด 3/16       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
2 48482   ด.ช. กัณฑ์อเนก  ล้อวัชระสุภาภรณ์ 3/16       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
3 48483   ด.ช. คมสัน  บุญสงค์ 3/16       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
4 48484   ด.ช. ชินดนัย   ใจหมั้น 3/16       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
5 48485   ด.ช. ณัฐชนน   บุญยะฤทธิ์ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
6 48486   ด.ช. ธีรภัทร   ทองเงิน 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
7 48487   ด.ช. ธีรศักดิ์   คำลือ 3/16       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
8 48488   ด.ช. ปภังกร   วงศ์สุวรรณ 3/16       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
9 48491   ด.ช. ศิรชัย   คมสัน 3/16       ก20923 การถ่ายภาพ 738
10 48492   ด.ช. ศิริบูรณ์   เกตุวงศ์ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
11 48493   ด.ช. สีสันต์   จันทร์ทอง 3/16       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
12 48494   ด.ญ. ชุลีพร   ไชยคำ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
13 48496   ด.ญ. ดลวาการ   มาเทพ 3/16       ก20925 English corner 859
14 48497   ด.ญ. ธันยพร   ต้านทาน 3/16       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
15 48498   ด.ญ. นิพิฐภัทรา   ศิริชีพชัยยันต์ 3/16       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
16 48499   ด.ญ. เบญญาภา   ชัยรัตน์ 3/16       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
17 48500   ด.ญ. ปพิชญา กระแสร์ภาค 3/16       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
18 48501   ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ วงศ์เรือน 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810      
19 48502   ด.ญ. พัชร์บงกช นาวินรัตนศิริ 3/16       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
20 48503   ด.ญ. พิชชานันท์ เลิศวิลัย 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
21 48504   ด.ญ. แพรวา  กันธา 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
22 48505   ด.ญ. ฟรอนท์ โชติธนกิจ 3/16       ก20925 English corner 859
23 48506   ด.ญ. ภัทรชาพร  ช่วงโชติชนาลัย 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
24 48507   ด.ญ. มีนาศิณี   ทีเก่ง 3/16       ก20923 งานปักและงานถัก 833 ก20923 งานปักและงานถัก 833      
25 48508   ด.ญ. ลิปภา  มิลินทสูต 3/16       ก20925 English corner 859
26 48509   ด.ญ. ศิรินทร์   เสริมทรัพย์ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
27 48510   ด.ญ. อนัญญา  สังบัวแก้ว 3/16       ก20925 English corner 859