โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48445   ด.ช. กัมปนาท ยิ่งเสรี 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
2 48446   ด.ช. กิตติ  ช่อไชยกุล 3/15       ก20917 สวดมนต์ 431
3 48447   ด.ช. จักรภพ  ขัติศรี 3/15       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
4 48448   ด.ช. ชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์ 3/15       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
5 48449   ด.ช. โชตยากร  ดวงแก้ว 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
6 48450   ด.ช. ณฐกร  มลิหอม 3/15       ก20921 ดนตรีสากล 604
7 48451   ด.ช. ณัฐวุฒิ   กาตาสาย 3/15       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
8 48452   ด.ช. ณัทธนกฤต   ทุมนิมิตร 3/15       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 48453   ด.ช. ธนพัชร  คุณยศยิ่ง 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
10 48454   ด.ช. ปกรณ์   พงษ์คุณากร 3/15       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
11 48455   ด.ช. พลภฤศ  วีระยุทธการ 3/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
12 48456   ด.ช. พศิน   อาจิริยะ 3/15       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
13 48457   ด.ช. พีรัช   เหลืองจิรโณทัย 3/15       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
14 48458   ด.ช. ภีม  ลาภพิสูตร 3/15       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
15 48459   ด.ช. ศุภกร   กาตาสาย 3/15       ก20921 ดนตรีสากล 604
16 48460   ด.ช. สุวิจักขณ์   ชัยพรม 3/15       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
17 48461   ด.ญ. เเพรวเพชร   เพ็ชรสวัสดิ์ 3/15       ก20917 มารยาทไทย 417
18 48462   ด.ญ. กัลยภรณ์  พนาพันธ์ 3/15       ก20925 English on Movie 838
19 48463   ด.ญ. จิณัชชา  คณิตปัญญาเจริญ 3/15            
20 48464   ด.ญ. จินรดา   สายอุดต๊ะ 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
21 48465   ด.ญ. จิรภัทร   ภู่สำลี 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
22 48466   ด.ญ. ญาณัจฉรา  คีรีวรรณ 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
23 48467   ด.ญ. ฐิติชญา   เทียมถนอม 3/15       ก20917 สวดมนต์ 431
24 48468   ด.ญ. ฐิติรัตน์    ขอบทอง 3/15       ก20923 งานปักและงานถัก 833
25 48469   ด.ญ. ณัฐญาดา   มูลกันทะ 3/15       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
26 48470   ด.ญ. ณัฐณิชา   หอมแก่นจันทร์ 3/15       ก20917 มารยาทไทย 417
27 48471   ด.ญ. ดลนภา  ปันตา 3/15       ก20917 สวดมนต์ 431
28 48472   ด.ญ. ธนภรณ์  พันธุ์หอม 3/15       ก20921 นาฏยลีลา 611
29 48473   ด.ญ. ธนัชชา   มั่นคง 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
30 48474   ด.ญ. นฤพรณ์   ศักดิ์ชัย 3/15            
31 48475   ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน 3/15       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346      
32 48476   ด.ญ. ภัทรพร   สุริยา 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
33 48477   ด.ญ. ภัทรภร  ลาดปาละ 3/15       ก20917 มารยาทไทย 417
34 48478   ด.ญ. ศิรินทร์  เชื้อสำราญ 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
35 48479   ด.ญ. สุธินี   ฤกษ์สุภา 3/15       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
36 48480   ด.ญ. อัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง 3/15       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346