โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48409   ด.ช. ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
2 48410   ด.ช. ก้องภพ  กอไธสง 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
3 48411   ด.ช.  ถิรวิทย์  ยอดปนันท์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
4 48412   ด.ช. ธนกฤต  สมฤทธิ์ 3/14            
5 48413   ด.ช. ธนบดี  แก้วชัย 3/14       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
6 48414   ด.ช. ธีรภัทร์   จิตตวัฒนรัตน์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
7 48415   ด.ช. นรากร  ฝั้นตาเกี้ยว 3/14            
8 48416   ด.ช. เปรม   ศุภศรีสรรพ์ 3/14            
9 48417   ด.ช. พิพัฒน์พงศ์   ประทุมโทน 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
10 48418   ด.ช. ภาณุวิชญ์  ยาวิละ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
11 48419   ด.ช. ภูมินันท์   สมศรี 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
12 48420   ด.ช. ภูมิพัฒน์  ไชยพรหม 3/14            
13 48421   ด.ช. ภูริช  คำปาเชื้อ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 48422   ด.ช. ภูริช  เสนาสังข์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 48423   ด.ช. รัชชานนท์  ไชยวงค์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
16 48424   ด.ช. สิรวิชญ์   คตชาคร 3/14            
17 48425   ด.ช. สุรชัช  โสภา 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
18 48426   ด.ญ. กีรติกา   พุทธโชติ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
19 48427   ด.ญ. จิรัชญา  เทศศรีเมือง 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
20 48428   ด.ญ. จิรัฏฐยา   ภูมิพันธ์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 48429   ด.ญ. ชนกนันท์   ตำแหน่งจีน 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 48430   ด.ญ. ณัฎฐณิชา  อุตุดี 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
23 48431   ด.ญ. ณัฏฐนันท์   โอฬารจันทโรทัย 3/14            
24 48432   ด.ญ. ธวัลหทัย   แลกันทะ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
25 48433   ด.ญ. ธัญวรัตม์   อินทราเครือ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 48434   ด.ญ. ธัมมจารี   อินญาวิเลิศ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
27 48435   ด.ญ. บัณฑิตา   ตาคำ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
28 48436   ด.ญ. ปภาพินท์   บุญเตี่ยม 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 48437   ด.ญ. ปุณณภา  จารุเหตุ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
30 48438   ด.ญ. พริมา   เกตุนามญาติ 3/14            
31 48439   ด.ญ. พอหทัย   วะนะสุข 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
32 48440   ด.ญ. แพรลดา   กันทา 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
33 48441   ด.ญ. รัชนีกร   วิจิตรจรัสแสง 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
34 48442   ด.ญ. ศศิกานต์   ศิลประเสริฐ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
35 48443   ด.ญ. สุปรียา   มงคลคลี 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
36 48444   ด.ญ. สุพิชฌาย์   พันธุ์พัฒน์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225