โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48365   ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์ 3/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
2 48366   ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์ 3/13       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
3 48367   ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร 3/13       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
4 48368   ด.ช. จิรเดช เงาคำ 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
5 48369   ด.ช. ชวกร อารมย์ดี 3/13       ก20913 A Math 232
6 48370   ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
7 48371   ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ 3/13       ก20913 A Math 232
8 48372   ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี 3/13       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
9 48373   ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ 3/13       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
10 48374   ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์ 3/13            
11 48375   ด.ช. ธนโชติ วะเท 3/13       ก20919 กรีฑา 509
12 48376   ด.ช. ธนากร สันตกิจ 3/13       ก20913 A Math 232
13 48377   ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู 3/13       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
14 48378   ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น 3/13            
15 48379   ด.ช. นิติธร วงศ์แก้ว 3/13            
16 48380   ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์ 3/13       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
17 48381   ด.ช. พงศกร มีธรรม 3/13       ก20923 การถ่ายภาพ 738
18 48382   ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม 3/13       ก20913 A Math 232
19 48383   ด.ช. พชรพล ถามูล 3/13            
20 48384   ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน 3/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 48385   ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ 3/13       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
22 48386   ด.ช. ยศกร ไตรถาวร 3/13       ก20913 A Math 232
23 48387   ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้ 3/13       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
24 48388   ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์ 3/13       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
25 48389   ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
26 48390   ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง 3/13            
27 48391   ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
28 48392   ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
29 48393   ด.ญ. ณัฐชยานันท์   ปราศรัย 3/13       ก20917 สังคม 415
30 48394   ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ 3/13       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
31 48395   ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข 3/13       ก20917 สังคม 415
32 48396   ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา 3/13            
33 48397   ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว 3/13            
34 48398   ด.ญ. ปารวี เป็งตัน 3/13            
35 48399   ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์ 3/13       ก20917 สังคม 415
36 48400   ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
37 48401   ด.ญ. มาริกา ถาคร 3/13            
38 48402   ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์ 3/13       ก20917 สังคม 415
39 48403   ด.ญ. วรบรรณ รัตนเมืองสอง 3/13       ก20917 สังคม 415
40 48404   ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
41 48405   ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์ 3/13       ก20913 A Math 232
42 48406   ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย 3/13            
43 48407   ด.ญ. หทัยรัตน์ จินะการ 3/13            
44 48408   ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม 3/13       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
45 48591   ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ 3/13            
46 48592   ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย 3/13       ก20913 A Math 232
47 49382   ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ของงาม 3/13