โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48321   ด.ช. กนกพล แสงสุริยะ 3/12            
2 48322   ด.ช. กมลภพ เณรรอด 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
3 48323   ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง 3/12            
4 48324   ด.ช. ณัชพล ทิพยศ 3/12       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
5 48325   ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์ 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
6 48326   ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินต๊ะนิล 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
7 48327   ด.ช. ณัธฤต คงดำ 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
8 48328   ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์ 3/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
9 48329   ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ 3/12       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
10 48330   ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ 3/12       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
11 48331   ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง 3/12            
12 48332   ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ 3/12       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
13 48333   ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี 3/12            
14 48334   ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์ 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
15 48335   ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา 3/12            
16 48336   ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข 3/12       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
17 48337   ด.ช. มินธาดา พิมสอน 3/12            
18 48338   ด.ช. สรชัช จุ่มใจ 3/12            
19 48339   ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ มาวิเลิศ 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
20 48340   ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
21 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย 3/12       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
22 48342   ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี 3/12       ก20927 แนะแนว 910
23 48343   ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา 3/12       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
24 48344   ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์ 3/12       ก20927 แนะแนว 910
25 48345   ด.ญ. กันติมา สายปัญญา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
26 48346   ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์ 3/12       ก20927 แนะแนว 910
27 48347   ด.ญ. ชนัญชิดา แก้วบุญเรือง 3/12            
28 48348   ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม 3/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
29 48349   ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน 3/12       ก20917 สังคม 415
30 48350   ด.ญ. ธัญชนก จูอิน 3/12       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
31 48351   ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์ 3/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
32 48352   ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์ 3/12       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
33 48353   ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น 3/12            
34 48354   ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ 3/12       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
35 48355   ด.ญ. พันนิดา พลนา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
36 48356   ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
37 48357   ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี 3/12       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
38 48358   ด.ญ. ภาริดา ใจบุญ 3/12            
39 48359   ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว 3/12       ก20927 แนะแนว 910
40 48360   ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ 3/12       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
41 48361   ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
42 48362   ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน 3/12       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
43 48363   ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย 3/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
44 48593   ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน 3/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
45 48596   ด.ช. ทวิพัฒน์ เรือนแก้ว 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
46 49383   ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว 3/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506