โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48277   ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์ 3/11            
2 48278   ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ 3/11            
3 48279   ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ 3/11       ก20913 A Math 232
4 48280   ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ 3/11            
5 48281   ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน 3/11       ก20921 วงโยธวาทิต 610
6 48282   ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล 3/11       ก20921 วงโยธวาทิต 610
7 48283   ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม 3/11            
8 48284   ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล 3/11       ก20913 A Math 232
9 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา 3/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
10 48286   ด.ช. ธีรภัทร อำไพ 3/11       ก20913 A Math 232
11 48287   ด.ช. นภัสพล จโนภาส 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
12 48288   ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส 3/11       ก20913 A Math 232
13 48289   ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง 3/11       ก20913 A Math 232
14 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี 3/11       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
15 48291   ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ 3/11       ก20923 การถ่ายภาพ 738
16 48292   ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์ 3/11            
17 48293   ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ 3/11            
18 48294   ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์ 3/11       ก20913 A Math 232
19 48295   ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ 3/11       ก20913 A Math 232
20 48296   ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา 3/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 48297   ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์ 3/11       ก20913 A Math 232
22 48298   ด.ช. อัตถพล ละออ 3/11       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
23 48299   ด.ญ. กมลเนตร ใจจู 3/11       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
24 48300   ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม 3/11            
25 48301   ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์ 3/11            
26 48302   ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
27 48303   ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
28 48304   ด.ญ. ธนพร สว่างปัญญา 3/11            
29 48305   ด.ญ. นงนภัส ปวนปันวงค์ 3/11       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
30 48306   ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย 3/11       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
31 48307   ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
32 48308   ด.ญ. เบญญาภา สารคาม 3/11            
33 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา 3/11       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
34 48310   ด.ญ. ปวีณสมร สอาด 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
35 48311   ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม 3/11       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
36 48312   ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี 3/11       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
37 48313   ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ 3/11            
38 48314   ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์ 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
39 48315   ด.ญ. วรัชยา   กันทา 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
40 48316   ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
41 48317   ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
42 48318   ด.ญ. สุภัคชญา ธิติกร 3/11            
43 48319   ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร 3/11       ก20925 English on Movie 838
44 48320   ด.ญ. อณัญชญา เรือนแดง 3/11            
45 48594   ด.ช อรรณพ แก้วสาย 3/11       ก20913 A Math 232
46 48595   ด.ช. ศุพิสัณห์ กิ่งจันทราสิน 3/11       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
47 49425   ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล 3/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506