โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48233   ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์ 3/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
2 48234   ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม 3/10            
3 48235   ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์ 3/10            
4 48236   ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล 3/10       ก20925 English on Movie 838
5 48237   ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา 3/10            
6 48238   ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ 3/10       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
7 48239   ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
8 48240   ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวอ่อน 3/10            
9 48241   ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน 3/10       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
10 48242   ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์ 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
11 48243   ด.ช. บูรพา แก้วก๋า 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
12 48244   ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
13 48245   ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
14 48246   ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
15 48247   ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์ 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
16 48248   ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
17 48249   ด.ช. ภูชิต อ้วนใส 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
18 48250   ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
19 48251   ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
20 48252   ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้ 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
21 48253   ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
22 48254   ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
23 48255   ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
24 48256   ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์ 3/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
25 48257   ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา 3/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
26 48258   ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม 3/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
27 48259   ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
28 48260   ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก 3/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
29 48261   ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา 3/10            
30 48262   ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
31 48263   ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
32 48264   ด.ญ. ปณิตา รัศมี 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
33 48265   ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
34 48266   ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง 3/10       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
35 48267   ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์ 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
36 48268   ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์ 3/10       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
37 48269   ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
38 48270   ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์ 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
39 48271   ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว 3/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
40 48272   ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ 3/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
41 48273   ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง 3/10       ก20925 English corner 859
42 48274   ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี 3/10       ก20917 สังคม 415
43 48275   ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว 3/10       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
44 48276   ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย 3/10       ก20921 วงโยธวาทิต 610
45 48597   ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม 3/10       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
46 48598   ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ 3/10       ก20925 English on Movie 838