โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47832   ด.ช. ไกลกังวล กันทะยศ 3/1            
2 47833   ด.ช. ชยานันท์ ผันผาย 3/1            
3 47834   ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร 3/1       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
4 47835   ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล 3/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
5 47836   ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์ 3/1       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
6 47837   ด.ช. ธนภัทร เสรีประชารัตน์ 3/1            
7 47838   ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
8 47839   ด.ช. พงศภัค จิรเมธาธร 3/1            
9 47840   ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
10 47841   ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง 3/1       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
11 47842   ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
12 47843   ด.ช. รังสินนท์ สุขโข 3/1            
13 47844   ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
14 47846   ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ 3/1       ก20923 การถ่ายภาพ 738
15 47847   ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
16 47848   ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733      
17 47849   ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน 3/1       ก20917 สังคม 415
18 47850   ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
19 47851   ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล 3/1       ก20927 แนะแนว 910
20 47852   ด.ญ. ชนิตา เครือสาร 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
21 47853   ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน 3/1            
22 47854   ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน 3/1       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
23 47855   ด.ญ. ธนัชญา ตื้อยศ 3/1            
24 47856   ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์ 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733      
25 47857   ด.ญ. นรมน แก้ววันดี 3/1       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
26 47858   ด.ญ. นัทธมน แตงแก้ว 3/1            
27 47859   ด.ญ. นันท์ชนัท ยศปินตา 3/1            
28 47860   ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม 3/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
29 47861   ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
30 47862   ด.ญ. ปรัชญาพร ลีลาศ 3/1            
31 47863   ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์ 3/1       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
32 47864   ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี 3/1       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
33 47865   ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
34 47866   ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน 3/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
35 47867   ด.ญ. วสิตา อินใจ 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
36 47868   ด.ญ. วิชญาพร สีตาบุตร 3/1            
37 47869   ด.ญ. ศศิภา วงค์ทอง 3/1            
38 47870   ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ 3/1            
39 47871   ด.ญ. สิริกร สันเทพ 3/1            
40 47872   ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ 3/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
41 47873   ด.ญ. สุวพัชร สัญญะเขื่อน 3/1            
42 47874   ด.ญ. อภิชญา ชูบาล 3/1            
43 47875   ด.ญ. เอมวิตรา วงค์บุญตัน 3/1