โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47832   ด.ช. ไกลกังวล กันทะยศ 3/1            
2 47833   ด.ช. ชยานันท์ ผันผาย 3/1            
3 47834   ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร 3/1       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
4 47835   ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล 3/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
5 47836   ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์ 3/1       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
6 47837   ด.ช. ธนภัทร เสรีประชารัตน์ 3/1            
7 47838   ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
8 47839   ด.ช. พงศภัค จิรเมธาธร 3/1            
9 47840   ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
10 47841   ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง 3/1       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
11 47842   ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
12 47843   ด.ช. รังสินนท์ สุขโข 3/1            
13 47844   ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ 3/1       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
14 47846   ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ 3/1       ก20923 การถ่ายภาพ 738
15 47847   ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
16 47848   ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733      
17 47849   ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน 3/1       ก20917 สังคม 415
18 47850   ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
19 47851   ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล 3/1       ก20927 แนะแนว 910
20 47852   ด.ญ. ชนิตา เครือสาร 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
21 47853   ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน 3/1            
22 47854   ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน 3/1       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
23 47855   ด.ญ. ธนัชญา ตื้อยศ 3/1            
24 47856   ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์ 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733      
25 47857   ด.ญ. นรมน แก้ววันดี 3/1       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
26 47858   ด.ญ. นัทธมน แตงแก้ว 3/1            
27 47859   ด.ญ. นันท์ชนัท ยศปินตา 3/1            
28 47860   ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม 3/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
29 47861   ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
30 47862   ด.ญ. ปรัชญาพร ลีลาศ 3/1            
31 47863   ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์ 3/1       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
32 47864   ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี 3/1       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
33 47865   ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง 3/1       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
34 47866   ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน 3/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
35 47867   ด.ญ. วสิตา อินใจ 3/1       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
36 47868   ด.ญ. วิชญาพร สีตาบุตร 3/1            
37 47869   ด.ญ. ศศิภา วงค์ทอง 3/1            
38 47870   ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ 3/1            
39 47871   ด.ญ. สิริกร สันเทพ 3/1            
40 47872   ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ 3/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
41 47873   ด.ญ. สุวพัชร สัญญะเขื่อน 3/1            
42 47874   ด.ญ. อภิชญา ชูบาล 3/1            
43 47875   ด.ญ. เอมวิตรา วงค์บุญตัน 3/1            
44 47876   ด.ช. คณิน สินพาณี 3/2            
45 47877   ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน 3/2       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
46 47878   ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
47 47879   ด.ช. นิธิพัทธิ์ รักใหม่ 3/2            
48 47880   ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
49 47881   ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
50 47882   ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
51 47883   ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
52 47884   ด.ช. พชร ปาละวงศ์ 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
53 47885   ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
54 47886   ด.ช. วชร อินทพันธุ์ 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
55 47887   ด.ช. วรเมธ ผู้ผึ้ง 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
56 47888   ด.ช. ศุภกร งามเมือง 3/2       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
57 47889   ด.ช. สรัล แก้วเต็ม 3/2       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
58 47890   ด.ช. สันติสุข จงกล 3/2       ก20923 การถ่ายภาพ 738
59 47891   ด.ช. เอกรักษ์ คู่ลู่ 3/2            
60 47892   ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี 3/2       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
61 47893   ด.ญ. กุลธิดา บุตรา 3/2       ก20917 สังคม 415
62 47894   ด.ญ. จิรารัตน์ ปวนโต 3/2            
63 47895   ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร 3/2       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
64 47896   ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง 3/2       ก20921 วงโยธวาทิต 610
65 47897   ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์ 3/2       ก20917 สังคม 415
66 47898   ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
67 47899   ด.ญ. ณิชารีย์ เรืองกลั่น 3/2            
68 47900   ด.ญ. ทากาเอะ โอกาเบะ 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
69 47901   ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน 3/2       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
70 47902   ด.ญ. ธัญพิมล วังใน 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
71 47903   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เจริญเยาว์ 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
72 47904   ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร 3/2       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
73 47905   ด.ญ. นันท์นภัส แสนยศ 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
74 47906   ด.ญ. เนมิกา หน่อแก้ว 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
75 47907   ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปิงชัย 3/2            
76 47908   ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
77 47909   ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์ 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
78 47910   ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์ 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
79 47911   ด.ญ. พัณณิดา ชุ่มตา 3/2       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
80 47912   ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์ 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
81 47913   ด.ญ. พิมพ์นิภา ทองฟู 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
82 47914   ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทร์คำเครือ 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
83 47915   ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ 3/2       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
84 47916   ด.ญ. ริลลดา สมกูล 3/2       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
85 47917   ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
86 47918   ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย 3/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
87 47919   ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง 3/2       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
88 47920   ด.ญ. อาริสา กามล 3/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
89 47921   ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ 3/3       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
90 47922   ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
91 47923   ด.ช. กลวัชร คำเป็ง 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
92 47924   ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา 3/3       ก20915 พลังงานทดแทน 324
93 47925   ด.ช. ชัยทัต นาคสุข 3/3            
94 47926   ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
95 47927   ด.ช. ณรงค์ชัย อินทรวิจิตร 3/3            
96 47928   ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ 3/3       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
97 47929   ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข 3/3       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
98 47930   ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
99 47931   ด.ช. นันธวัช อุตมา 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
100 47932   ด.ช. มีพร ประถมพล 3/3       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
101 47933   ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว 3/3       ก20915 พลังงานทดแทน 324
102 47934   ด.ช. ศุภกร พินิจผล 3/3       ก20921 นาฏยลีลา 611
103 47935   ด.ช. สิปปกร เวียงทอง 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
104 47936   ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที 3/3       ก20915 พลังงานทดแทน 324
105 47937   ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้ 3/3       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
106 47938   ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
107 47939   ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
108 47940   ด.ญ. เจนธิชา วรรณารักษ์ 3/3            
109 47941   ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล 3/3       ก20913 A Math 232
110 47942   ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
111 47943   ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ 3/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
112 47944   ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด 3/3       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
113 47945   ด.ญ. กัญศร โสภะ 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
114 47946   ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี 3/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
115 47947   ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์ 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
116 47948   ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี 3/3       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
117 47949   ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
118 47950   ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
119 47951   ด.ญ. ธนภรณ์ ปิ่นประภาพันธ์ 3/3            
120 47952   ด.ญ. ธนิดา จอมทอง 3/3       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
121 47953   ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์ 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
122 47954   ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์ 3/3       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
123 47955   ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ 3/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
124 47956   ด.ญ. นภัสรา วันอุด 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
125 47957   ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
126 47958   ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์ 3/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
127 47959   ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร 3/3       ก20921 วงโยธวาทิต 610
128 47960   ด.ญ. ภัทรภร วังชัย 3/3       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
129 47961   ด.ญ. รวิพร มณีมูล 3/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
130 47962   ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
131 47963   ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา 3/3       ก20913 A Math 232
132 47964   ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา 3/3       ก20917 สวดมนต์ 431
133 47965   ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร 3/3       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
134 47966   ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์ 3/4       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
135 47967   ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน 3/4       ก20913 A Math 232
136 47968   ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง 3/4       ก20913 A Math 232
137 47969   ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร 3/4       ก20913 A Math 232
138 47970   ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ 3/4       ก20913 A Math 232
139 47971   ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์ 3/4       ก20913 A Math 232
140 47972   ด.ช. ภูมิภัทร ครุฑเผือก 3/4            
141 47973   ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ 3/4       ก20913 A Math 232
142 47974   ด.ช. ลภัส   นภาคณากร 3/4       ก20913 A Math 232
143 47975   ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ 3/4       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
144 47976   ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว 3/4       ก20913 A Math 232
145 47977   ด.ช. ศีล สุขจีน 3/4       ก20913 A Math 232
146 47978   ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์ 3/4       ก20913 A Math 232
147 47979   ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น 3/4       ก20913 A Math 232
148 47980   ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู 3/4       ก20913 A Math 232
149 47981   ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ 3/4       ก20921 นาฏยลีลา 611
150 47982   ด.ญ. กมลลักษณ์ มาชม 3/4       ก20913 A Math 232
151 47983   ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์ 3/4       ก20913 A Math 232
152 47984   ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล 3/4       ก20913 A Math 232
153 47985   ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย 3/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
154 47986   ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู 3/4       ก20913 A Math 232
155 47987   ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ 3/4       ก20917 สวดมนต์ 431
156 47988   ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ 3/4       ก20913 A Math 232
157 47989   ด.ญ. ชลิดา ทองใบ 3/4            
158 47990   ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์ 3/4       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
159 47991   ด.ญ. ธมลวรรณ เหลืองรุ่งเรือง 3/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
160 47992   ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา 3/4       ก20913 A Math 232
161 47993   ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์ 3/4       ก20913 A Math 232
162 47994   ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี 3/4       ก20913 A Math 232
163 47995   ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา 3/4       ก20913 A Math 232
164 47996   ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ 3/4       ก20913 A Math 232
165 47997   ด.ญ. นิชานาถ สารชัย 3/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
166 47998   ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู 3/4       ก20913 A Math 232
167 47999   ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม 3/4       ก20913 A Math 232
168 48000   ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี 3/4       ก20913 A Math 232
169 48001   ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง 3/4       ก20913 A Math 232
170 48002   ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์ 3/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
171 48003   ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์ 3/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
172 48004   ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย 3/4            
173 48005   ด.ญ. ภชรวลัย ผากา 3/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
174 48006   ด.ญ. ภวิกา แพงศรี 3/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
175 48007   ด.ญ. วิรชา ลีลาชินาเวศ 3/4       ก20913 A Math 232
176 48008   ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว 3/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
177 48009   ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน 3/4       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
178 48010   ด.ญ. อธิษฐาน สารพล 3/4       ก20913 A Math 232
179 49381   ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว 3/4       ก20913 A Math 232
180 48011   ด.ช. ก้องภพ กันทวงศ์ 3/5            
181 48012   ด.ช. กังหัน แสงอรุณ 3/5       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
182 48013   ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
183 48014   ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
184 48016   ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
185 48017   ด.ช. ณภัทร ลิ่มเจริญ 3/5            
186 48018   ด.ช. ณัฐดนัย ไชยวงศ์ 3/5            
187 48019   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์ 3/5       ก20913 A Math 232
188 48020   ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ 3/5       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
189 48021   ด.ช. ธนกฤต วิชัย 3/5       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
190 48022   ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
191 48023   ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
192 48024   ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
193 48025   ด.ช. พีรดนย์ เตวา 3/5       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
194 48026   ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
195 48027   ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย 3/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
196 48028   ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
197 48029   ด.ช. วรเมธ โชติ 3/5            
198 48030   ด.ช. ศุภวิชญ์   จงประสิทธิ์ 3/5            
199 48031   ด.ช. สรวิชญ์ สมกองแก้ว 3/5            
200 48032   ด.ช. อติคุณ ชินบุตร 3/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
201 48033   ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์ 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
202 48034   ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
203 48035   ด.ญ. จิรัชญา ศรีชัยตัน 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
204 48036   ด.ญ. จิราพร โมลัง 3/5       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
205 48037   ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
206 48038   ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล 3/5       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
207 48039   ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา 3/5       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
208 48040   ด.ญ. ฐิติชญา ศรีอิ่นแก้ว 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
209 48041   ด.ญ. ณัฐกฤตา อินต๊ะขัน 3/5       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
210 48042   ด.ญ. ธัญชนิต หลวงชัยสินธุ์ 3/5            
211 48043   ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์ 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
212 48044   ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
213 48045   ด.ญ. นพธีรา ปันแก้ว 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
214 48046   ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย 3/5       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
215 48047   ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา 3/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
216 48048   ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
217 48049   ด.ญ. วริศษริยา มีใจวงค์ 3/5            
218 48050   ด.ญ. สิริยากร กิจสดับ 3/5            
219 48051   ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์ 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217 ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217      
220 48052   ด.ญ. สุประวีณ์ ต้นแก้ว 3/5       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
221 48053   ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
222 48054   ด.ญ. อภิชญา สรรพกิจกำจร 3/5       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
223 48055   ด.ญ. อิ่นฉัตร วงค์ธิดา 3/5       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
224 48489   ด.ช. ภวัต  ภักดีบัณฑิต 3/5       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
225 49423   ด.ญ. ภัสสรา เดชา 3/5       ก20917 สวดมนต์ 431
226 48056   ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
227 48057   ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง 3/6       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
228 48058   ด.ช. จอมพงศ์ ปงผาบ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
229 48059   ด.ช. จิรายุ ใจเปียง 3/6       ก20921 วงโยธวาทิต 610
230 48060   ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
231 48061   ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร 3/6       ก20923 ห้องสมุด 729
232 48062   ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
233 48063   ด.ช. ณัฐนันท์ วงศ์ชนะ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
234 48064   ด.ช. ณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
235 48065   ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
236 48066   ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ 3/6       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
237 48067   ด.ช. นภสินธุ์ กันทะสี 3/6            
238 48068   ด.ช. ปฐพี สุขสภา 3/6       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
239 48070   ด.ช. เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ 3/6            
240 48071   ด.ช. ภควัต ศรจันทร์ 3/6       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
241 48072   ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน 3/6       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
242 48073   ด.ช. วฤณ มงคล 3/6            
243 48074   ด.ช. ศรราม เรือนพรม 3/6            
244 48075   ด.ช. สิรภพ กาญจนพันธ์ 3/6       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
245 48076   ด.ช. หรรษา ปวงคำ 3/6            
246 48077   ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
247 48078   ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
248 48079   ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์ 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
249 48080   ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
250 48081   ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
251 48082   ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
252 48083   ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม 3/6       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
253 48084   ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง 3/6       ก20921 วงโยธวาทิต 610
254 48085   ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์ 3/6       ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
255 48086   ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
256 48087   ด.ญ. ปลายฟ้า บู่แย้ม 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
257 48088   ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
258 48089   ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
259 48090   ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ 3/6       ก20917 สวดมนต์ 431
260 48091   ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์ 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
261 48092   ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
262 48093   ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์ 3/6       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
263 48094   ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล 3/6       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
264 48095   ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
265 48096   ด.ญ. สิริภัสสร นันตา 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
266 48097   ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ 3/6       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
267 48098   ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด 3/6       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
268 48099   ด.ญ. อัญญาลักษณ์ แปงแก้ว 3/6       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
269 48100   ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
270 49379   ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง 3/6       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
271 49380   ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง 3/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
272 48101   ด.ช. คณิติน บุญลอม 3/7            
273 48102   ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ 3/7       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
274 48103   ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน 3/7       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
275 48104   ด.ช. โชคชัย   อนุวรรณ 3/7            
276 48105   ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์ 3/7       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
277 48106   ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล 3/7       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
278 48107   ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
279 48108   ด.ช. บุญสลัก นาแพร่ 3/7       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
280 48109   ด.ช. พชร ใหม่สวัสดิ์ 3/7            
281 48110   ด.ช. พิศิษฐ์พงศ์ มโนปัญญา 3/7            
282 48111   ด.ช. พีระพงษ์ มาลา 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
283 48112   ด.ช. ภัทรพล อินธิมา 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
284 48113   ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง 3/7       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
285 48114   ด.ช. ภูริณัฐ   สายคำมา 3/7            
286 48115   ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
287 48116   ด.ช. วรัญญู บุญเรืองทา 3/7            
288 48117   ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์ 3/7       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
289 48118   ด.ช. วีรภัทร   คิดอ่าน 3/7            
290 48119   ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
291 48120   ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว 3/7       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
292 48121   ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ 3/7       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
293 48122   ด.ช. อนุชา ชุ่มธิ 3/7       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
294 48123   ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
295 48124   ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
296 48125   ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์ 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
297 48126   ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
298 48127   ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์ 3/7       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
299 48128   ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116      
300 48129   ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์ 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
301 48130   ด.ญ. ธัญนันท์ ติ๊บปาละ 3/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
302 48131   ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ 3/7       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
303 48132   ด.ญ. ธิดาพร นันตา 3/7       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
304 48134   ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
305 48135   ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
306 48136   ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ 3/7       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
307 48137   ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
308 48138   ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
309 48139   ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
310 48140   ด.ญ. วิภาวี สมใจ 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
311 48141   ด.ญ. สิปาง สุขจรัส 3/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
312 48142   ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น 3/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
313 48143   ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
314 48144   ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี 3/7       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
315 48584   ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน 3/7       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
316 49377   ด.ช. อภิวิชญ์ เป็งโต 3/7            
317 49378   ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์ 3/7       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
318 48145   ด.ช. กษิดิศ สินเปียง 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
319 48146   ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง 3/8       ก20913 A Math 232
320 48147   ด.ช. ชนบดี เป็งวัง 3/8       ก20913 A Math 232
321 48148   ด.ช. ณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์ 3/8            
322 48149   ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น 3/8       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
323 48150   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา 3/8       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
324 48151   ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง 3/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
325 48152   ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
326 48153   ด.ช. ธนภัทร พรมยศ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
327 48154   ด.ช. ธีรภัทร อธิปัญญาพันธุ์ 3/8            
328 48155   ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา 3/8       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
329 48156   ด.ช. พลวรรธน์ บุญนำมา 3/8            
330 48157   ด.ช. พันธ์พิชิต ธนชัยพันธุ์ 3/8            
331 48158   ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน 3/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
332 48159   ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่ 3/8       ก20913 A Math 232
333 48160   ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ 3/8       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
334 48162   ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว 3/8       ก20913 A Math 232
335 48164   ด.ช. วิศรุต อยู่สมพงษ์ 3/8            
336 48165   ด.ช. สิรดนัย ชูพงศ์พันธ์ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
337 48166   ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช 3/8       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
338 48167   ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์ 3/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
339 48168   ด.ญ. กฤติยาณี ขว้างไชย 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
340 48169   ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก 3/8       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
341 48170   ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ 3/8       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
342 48171   ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร 3/8       ก20913 A Math 232
343 48172   ด.ญ. นภสร พักใส 3/8       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
344 48173   ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
345 48174   ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ 3/8       ก20913 A Math 232
346 48175   ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย 3/8       ก20913 A Math 232
347 48176   ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์ 3/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
348 48177   ด.ญ. ปพิชญา สิบประการ 3/8       ก20913 A Math 232
349 48178   ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ 3/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
350 48179   ด.ญ. ปวริศา หาญเทวี 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
351 48180   ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116      
352 48181   ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
353 48182   ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
354 48183   ด.ญ. วรรณกร หมอมูล 3/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
355 48184   ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ 3/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
356 48185   ด.ญ. ศรัณพร วงศ์สวัสดิ์ 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
357 48186   ด.ญ. สาธิตา โรจนกูร 3/8       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
358 48187   ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น 3/8       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
359 48188   ด.ญ. อัญชิษฐา ยะเปียงปลูก 3/8            
360 48586   ด.ญ. จุฑามาศ มณีวรรณ 3/8            
361 49375   ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์ 3/8       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
362 49376   ด.ช. นิธิพัฒน์ กันชาติ 3/8            
363 49397   ด.ญ. จุฑารัตน์ อินนั่งแท่น 3/8            
364 48189   ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
365 48190   ด.ช. ณดล วิไลรัตน์ 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
366 48191   ด.ช. ณภัทร วังซ้าย 3/9            
367 48192   ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจิตร 3/9            
368 48193   ด.ช. ทัชชล นันตี 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
369 48194   ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
370 48195   ด.ช. ธนาภูมิ ตาแสน 3/9            
371 48196   ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา 3/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
372 48197   ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี 3/9            
373 48198   ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย 3/9            
374 48200   ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์ 3/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
375 48201   ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย 3/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
376 48203   ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม 3/9            
377 48204   ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์ 3/9            
378 48205   ด.ช. ภาสกร เขื่อนแก้ว 3/9            
379 48206   ด.ช. สญชัย กุญชร 3/9            
380 48207   ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล 3/9            
381 48208   ด.ช. สิทธิพล มะโนใน 3/9            
382 48209   ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน 3/9       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
383 48210   ด.ช. อัครวิทย์ คงธนภักดีโสภณ 3/9            
384 48211   ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว 3/9       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
385 48212   ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
386 48213   ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
387 48215   ด.ญ. ณัฐริกา อินทรวรรณ 3/9       ก20927 แนะแนว 910
388 48216   ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์ 3/9       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
389 48217   ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
390 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
391 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
392 48220   ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
393 48221   ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
394 48222   ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน 3/9       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
395 48223   ด.ญ. ประภาสิริ วันควร 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
396 48224   ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
397 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
398 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
399 48227   ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
400 48228   ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
401 48229   ด.ญ. สาธิตา คำลือ 3/9       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
402 48230   ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก 3/9       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
403 48231   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
404 48232   ด.ญ. อารชา เป็นมูลยิ่ง 3/9       ก20923 การถ่ายภาพ 738
405 48599   ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน 3/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
406 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร 3/9       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
407 49409   ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์ 3/9       ก20923 Internet ม.ต้น 219
408 49410   ด.ญ. พัชรา อมรเมธากุล 3/9            
409 49413   ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว 3/9       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
410 48233   ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์ 3/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
411 48234   ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม 3/10            
412 48235   ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์ 3/10            
413 48236   ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล 3/10       ก20925 English on Movie 838
414 48237   ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา 3/10            
415 48238   ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ 3/10       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
416 48239   ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
417 48240   ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวอ่อน 3/10            
418 48241   ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน 3/10       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
419 48242   ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์ 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
420 48243   ด.ช. บูรพา แก้วก๋า 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
421 48244   ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
422 48245   ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
423 48246   ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
424 48247   ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์ 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
425 48248   ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
426 48249   ด.ช. ภูชิต อ้วนใส 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
427 48250   ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
428 48251   ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
429 48252   ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้ 3/10       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
430 48253   ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
431 48254   ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต 3/10       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
432 48255   ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
433 48256   ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์ 3/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
434 48257   ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา 3/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
435 48258   ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม 3/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
436 48259   ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
437 48260   ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก 3/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
438 48261   ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา 3/10            
439 48262   ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
440 48263   ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
441 48264   ด.ญ. ปณิตา รัศมี 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
442 48265   ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
443 48266   ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง 3/10       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
444 48267   ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์ 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
445 48268   ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์ 3/10       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
446 48269   ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ 3/10       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
447 48270   ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์ 3/10       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
448 48271   ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว 3/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
449 48272   ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ 3/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
450 48273   ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง 3/10       ก20925 English corner 859
451 48274   ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี 3/10       ก20917 สังคม 415
452 48275   ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว 3/10       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
453 48276   ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย 3/10       ก20921 วงโยธวาทิต 610
454 48597   ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม 3/10       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
455 48598   ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ 3/10       ก20925 English on Movie 838
456 48277   ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์ 3/11            
457 48278   ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ 3/11            
458 48279   ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ 3/11       ก20913 A Math 232
459 48280   ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ 3/11            
460 48281   ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน 3/11       ก20921 วงโยธวาทิต 610
461 48282   ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล 3/11       ก20921 วงโยธวาทิต 610
462 48283   ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม 3/11            
463 48284   ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล 3/11       ก20913 A Math 232
464 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา 3/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
465 48286   ด.ช. ธีรภัทร อำไพ 3/11       ก20913 A Math 232
466 48287   ด.ช. นภัสพล จโนภาส 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
467 48288   ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส 3/11       ก20913 A Math 232
468 48289   ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง 3/11       ก20913 A Math 232
469 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี 3/11       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
470 48291   ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ 3/11       ก20923 การถ่ายภาพ 738
471 48292   ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์ 3/11            
472 48293   ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ 3/11            
473 48294   ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์ 3/11       ก20913 A Math 232
474 48295   ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ 3/11       ก20913 A Math 232
475 48296   ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา 3/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
476 48297   ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์ 3/11       ก20913 A Math 232
477 48298   ด.ช. อัตถพล ละออ 3/11       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
478 48299   ด.ญ. กมลเนตร ใจจู 3/11       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
479 48300   ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม 3/11            
480 48301   ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์ 3/11            
481 48302   ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
482 48303   ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
483 48304   ด.ญ. ธนพร สว่างปัญญา 3/11            
484 48305   ด.ญ. นงนภัส ปวนปันวงค์ 3/11       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
485 48306   ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย 3/11       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
486 48307   ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
487 48308   ด.ญ. เบญญาภา สารคาม 3/11            
488 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา 3/11       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
489 48310   ด.ญ. ปวีณสมร สอาด 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
490 48311   ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม 3/11       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
491 48312   ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี 3/11       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
492 48313   ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ 3/11            
493 48314   ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์ 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
494 48315   ด.ญ. วรัชยา   กันทา 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
495 48316   ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง 3/11       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
496 48317   ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล 3/11       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
497 48318   ด.ญ. สุภัคชญา ธิติกร 3/11            
498 48319   ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร 3/11       ก20925 English on Movie 838
499 48320   ด.ญ. อณัญชญา เรือนแดง 3/11            
500 48594   ด.ช อรรณพ แก้วสาย 3/11       ก20913 A Math 232
501 48595   ด.ช. ศุพิสัณห์ กิ่งจันทราสิน 3/11       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
502 48321   ด.ช. กนกพล แสงสุริยะ 3/12            
503 48322   ด.ช. กมลภพ เณรรอด 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
504 48323   ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง 3/12            
505 48324   ด.ช. ณัชพล ทิพยศ 3/12       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
506 48325   ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์ 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
507 48326   ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินต๊ะนิล 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
508 48327   ด.ช. ณัธฤต คงดำ 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
509 48328   ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์ 3/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
510 48329   ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ 3/12       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
511 48330   ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ 3/12       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
512 48331   ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง 3/12            
513 48332   ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ 3/12       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
514 48333   ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี 3/12            
515 48334   ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์ 3/12       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
516 48335   ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา 3/12            
517 48336   ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข 3/12       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
518 48337   ด.ช. มินธาดา พิมสอน 3/12            
519 48338   ด.ช. สรชัช จุ่มใจ 3/12            
520 48339   ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ มาวิเลิศ 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
521 48340   ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
522 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย 3/12       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
523 48342   ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี 3/12       ก20927 แนะแนว 910
524 48343   ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา 3/12       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
525 48344   ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์ 3/12       ก20927 แนะแนว 910
526 48345   ด.ญ. กันติมา สายปัญญา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
527 48346   ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์ 3/12       ก20927 แนะแนว 910
528 48347   ด.ญ. ชนัญชิดา แก้วบุญเรือง 3/12            
529 48348   ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม 3/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
530 48349   ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน 3/12       ก20917 สังคม 415
531 48350   ด.ญ. ธัญชนก จูอิน 3/12       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
532 48351   ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์ 3/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
533 48352   ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์ 3/12       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
534 48353   ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น 3/12            
535 48354   ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ 3/12       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
536 48355   ด.ญ. พันนิดา พลนา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
537 48356   ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
538 48357   ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี 3/12       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
539 48358   ด.ญ. ภาริดา ใจบุญ 3/12            
540 48359   ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว 3/12       ก20927 แนะแนว 910
541 48360   ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ 3/12       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
542 48361   ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา 3/12       ก20927 แนะแนว 910
543 48362   ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน 3/12       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
544 48363   ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย 3/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
545 48593   ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน 3/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
546 48596   ด.ช. ทวิพัฒน์ เรือนแก้ว 3/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
547 49383   ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว 3/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
548 48365   ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์ 3/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
549 48366   ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์ 3/13       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
550 48367   ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร 3/13       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
551 48368   ด.ช. จิรเดช เงาคำ 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
552 48369   ด.ช. ชวกร อารมย์ดี 3/13       ก20913 A Math 232
553 48370   ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
554 48371   ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ 3/13       ก20913 A Math 232
555 48372   ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี 3/13       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
556 48373   ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ 3/13       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
557 48374   ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์ 3/13            
558 48375   ด.ช. ธนโชติ วะเท 3/13       ก20919 กรีฑา 509
559 48376   ด.ช. ธนากร สันตกิจ 3/13       ก20913 A Math 232
560 48377   ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู 3/13       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
561 48378   ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น 3/13            
562 48379   ด.ช. นิติธร วงศ์แก้ว 3/13            
563 48380   ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์ 3/13       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
564 48381   ด.ช. พงศกร มีธรรม 3/13       ก20923 การถ่ายภาพ 738
565 48382   ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม 3/13       ก20913 A Math 232
566 48383   ด.ช. พชรพล ถามูล 3/13            
567 48384   ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน 3/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
568 48385   ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ 3/13       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
569 48386   ด.ช. ยศกร ไตรถาวร 3/13       ก20913 A Math 232
570 48387   ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้ 3/13       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
571 48388   ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์ 3/13       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
572 48389   ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
573 48390   ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง 3/13            
574 48391   ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
575 48392   ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
576 48393   ด.ญ. ณัฐชยานันท์   ปราศรัย 3/13       ก20917 สังคม 415
577 48394   ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ 3/13       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
578 48395   ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข 3/13       ก20917 สังคม 415
579 48396   ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา 3/13            
580 48397   ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว 3/13            
581 48398   ด.ญ. ปารวี เป็งตัน 3/13            
582 48399   ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์ 3/13       ก20917 สังคม 415
583 48400   ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
584 48401   ด.ญ. มาริกา ถาคร 3/13            
585 48402   ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์ 3/13       ก20917 สังคม 415
586 48403   ด.ญ. วรบรรณ รัตนเมืองสอง 3/13       ก20917 สังคม 415
587 48404   ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง 3/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
588 48405   ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์ 3/13       ก20913 A Math 232
589 48406   ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย 3/13            
590 48407   ด.ญ. หทัยรัตน์ จินะการ 3/13            
591 48408   ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม 3/13       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
592 48591   ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ 3/13            
593 48592   ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย 3/13       ก20913 A Math 232
594 49382   ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ของงาม 3/13            
595 48409   ด.ช. ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
596 48410   ด.ช. ก้องภพ  กอไธสง 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
597 48411   ด.ช.  ถิรวิทย์  ยอดปนันท์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
598 48412   ด.ช. ธนกฤต  สมฤทธิ์ 3/14            
599 48413   ด.ช. ธนบดี  แก้วชัย 3/14       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
600 48414   ด.ช. ธีรภัทร์   จิตตวัฒนรัตน์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
601 48415   ด.ช. นรากร  ฝั้นตาเกี้ยว 3/14            
602 48416   ด.ช. เปรม   ศุภศรีสรรพ์ 3/14            
603 48417   ด.ช. พิพัฒน์พงศ์   ประทุมโทน 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
604 48418   ด.ช. ภาณุวิชญ์  ยาวิละ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
605 48419   ด.ช. ภูมินันท์   สมศรี 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
606 48420   ด.ช. ภูมิพัฒน์  ไชยพรหม 3/14            
607 48421   ด.ช. ภูริช  คำปาเชื้อ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
608 48422   ด.ช. ภูริช  เสนาสังข์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
609 48423   ด.ช. รัชชานนท์  ไชยวงค์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
610 48424   ด.ช. สิรวิชญ์   คตชาคร 3/14            
611 48425   ด.ช. สุรชัช  โสภา 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
612 48426   ด.ญ. กีรติกา   พุทธโชติ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
613 48427   ด.ญ. จิรัชญา  เทศศรีเมือง 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
614 48428   ด.ญ. จิรัฏฐยา   ภูมิพันธ์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
615 48429   ด.ญ. ชนกนันท์   ตำแหน่งจีน 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
616 48430   ด.ญ. ณัฎฐณิชา  อุตุดี 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
617 48431   ด.ญ. ณัฏฐนันท์   โอฬารจันทโรทัย 3/14            
618 48432   ด.ญ. ธวัลหทัย   แลกันทะ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
619 48433   ด.ญ. ธัญวรัตม์   อินทราเครือ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
620 48434   ด.ญ. ธัมมจารี   อินญาวิเลิศ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
621 48435   ด.ญ. บัณฑิตา   ตาคำ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
622 48436   ด.ญ. ปภาพินท์   บุญเตี่ยม 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
623 48437   ด.ญ. ปุณณภา  จารุเหตุ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
624 48438   ด.ญ. พริมา   เกตุนามญาติ 3/14            
625 48439   ด.ญ. พอหทัย   วะนะสุข 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
626 48440   ด.ญ. แพรลดา   กันทา 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
627 48441   ด.ญ. รัชนีกร   วิจิตรจรัสแสง 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
628 48442   ด.ญ. ศศิกานต์   ศิลประเสริฐ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
629 48443   ด.ญ. สุปรียา   มงคลคลี 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
630 48444   ด.ญ. สุพิชฌาย์   พันธุ์พัฒน์ 3/14       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
631 48445   ด.ช. กัมปนาท ยิ่งเสรี 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
632 48446   ด.ช. กิตติ  ช่อไชยกุล 3/15       ก20917 สวดมนต์ 431
633 48447   ด.ช. จักรภพ  ขัติศรี 3/15       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
634 48448   ด.ช. ชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์ 3/15       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
635 48449   ด.ช. โชตยากร  ดวงแก้ว 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
636 48450   ด.ช. ณฐกร  มลิหอม 3/15       ก20921 ดนตรีสากล 604
637 48451   ด.ช. ณัฐวุฒิ   กาตาสาย 3/15       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
638 48452   ด.ช. ณัทธนกฤต   ทุมนิมิตร 3/15       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
639 48453   ด.ช. ธนพัชร  คุณยศยิ่ง 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
640 48454   ด.ช. ปกรณ์   พงษ์คุณากร 3/15       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
641 48455   ด.ช. พลภฤศ  วีระยุทธการ 3/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
642 48456   ด.ช. พศิน   อาจิริยะ 3/15       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
643 48457   ด.ช. พีรัช   เหลืองจิรโณทัย 3/15       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
644 48458   ด.ช. ภีม  ลาภพิสูตร 3/15       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
645 48459   ด.ช. ศุภกร   กาตาสาย 3/15       ก20921 ดนตรีสากล 604
646 48460   ด.ช. สุวิจักขณ์   ชัยพรม 3/15       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
647 48461   ด.ญ. เเพรวเพชร   เพ็ชรสวัสดิ์ 3/15       ก20917 มารยาทไทย 417
648 48462   ด.ญ. กัลยภรณ์  พนาพันธ์ 3/15       ก20925 English on Movie 838
649 48463   ด.ญ. จิณัชชา  คณิตปัญญาเจริญ 3/15            
650 48464   ด.ญ. จินรดา   สายอุดต๊ะ 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
651 48465   ด.ญ. จิรภัทร   ภู่สำลี 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
652 48466   ด.ญ. ญาณัจฉรา  คีรีวรรณ 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
653 48467   ด.ญ. ฐิติชญา   เทียมถนอม 3/15       ก20917 สวดมนต์ 431
654 48468   ด.ญ. ฐิติรัตน์    ขอบทอง 3/15       ก20923 งานปักและงานถัก 833
655 48469   ด.ญ. ณัฐญาดา   มูลกันทะ 3/15       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
656 48470   ด.ญ. ณัฐณิชา   หอมแก่นจันทร์ 3/15       ก20917 มารยาทไทย 417
657 48471   ด.ญ. ดลนภา  ปันตา 3/15       ก20917 สวดมนต์ 431
658 48472   ด.ญ. ธนภรณ์  พันธุ์หอม 3/15       ก20921 นาฏยลีลา 611
659 48473   ด.ญ. ธนัชชา   มั่นคง 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
660 48474   ด.ญ. นฤพรณ์   ศักดิ์ชัย 3/15            
661 48475   ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน 3/15       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346      
662 48476   ด.ญ. ภัทรพร   สุริยา 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
663 48477   ด.ญ. ภัทรภร  ลาดปาละ 3/15       ก20917 มารยาทไทย 417
664 48478   ด.ญ. ศิรินทร์  เชื้อสำราญ 3/15       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
665 48479   ด.ญ. สุธินี   ฤกษ์สุภา 3/15       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
666 48480   ด.ญ. อัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง 3/15       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
667 48481   ด.ช. ก้องภพ   ทิฉลาด 3/16       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
668 48482   ด.ช. กัณฑ์อเนก  ล้อวัชระสุภาภรณ์ 3/16       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
669 48483   ด.ช. คมสัน  บุญสงค์ 3/16       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
670 48484   ด.ช. ชินดนัย   ใจหมั้น 3/16       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
671 48485   ด.ช. ณัฐชนน   บุญยะฤทธิ์ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
672 48486   ด.ช. ธีรภัทร   ทองเงิน 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
673 48487   ด.ช. ธีรศักดิ์   คำลือ 3/16       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
674 48488   ด.ช. ปภังกร   วงศ์สุวรรณ 3/16       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
675 48491   ด.ช. ศิรชัย   คมสัน 3/16       ก20923 การถ่ายภาพ 738
676 48492   ด.ช. ศิริบูรณ์   เกตุวงศ์ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
677 48493   ด.ช. สีสันต์   จันทร์ทอง 3/16       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
678 48494   ด.ญ. ชุลีพร   ไชยคำ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
679 48496   ด.ญ. ดลวาการ   มาเทพ 3/16       ก20925 English corner 859
680 48497   ด.ญ. ธันยพร   ต้านทาน 3/16       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
681 48498   ด.ญ. นิพิฐภัทรา   ศิริชีพชัยยันต์ 3/16       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
682 48499   ด.ญ. เบญญาภา   ชัยรัตน์ 3/16       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
683 48500   ด.ญ. ปพิชญา กระแสร์ภาค 3/16       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
684 48501   ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ วงศ์เรือน 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810      
685 48502   ด.ญ. พัชร์บงกช นาวินรัตนศิริ 3/16       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
686 48503   ด.ญ. พิชชานันท์ เลิศวิลัย 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
687 48504   ด.ญ. แพรวา  กันธา 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
688 48505   ด.ญ. ฟรอนท์ โชติธนกิจ 3/16       ก20925 English corner 859
689 48506   ด.ญ. ภัทรชาพร  ช่วงโชติชนาลัย 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
690 48507   ด.ญ. มีนาศิณี   ทีเก่ง 3/16       ก20923 งานปักและงานถัก 833 ก20923 งานปักและงานถัก 833      
691 48508   ด.ญ. ลิปภา  มิลินทสูต 3/16       ก20925 English corner 859
692 48509   ด.ญ. ศิรินทร์   เสริมทรัพย์ 3/16       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
693 48510   ด.ญ. อนัญญา  สังบัวแก้ว 3/16       ก20925 English corner 859
694 49425   ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล 3/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506