โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48921   ด.ช. กมลภพ โยมงาม 2/9       ก20923 งานใบตอง 731
2 48922   ด.ช. กฤษณ์ดนัย อุปละสืบ 2/9            
3 48923   ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
4 48924   ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงแก้ว 2/9            
5 48925   ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
6 48926   ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา 2/9       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 48927   ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป 2/9       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
8 48928   ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
9 48929   ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
10 48930   ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
11 48931   ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
12 48932   ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร 2/9       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
13 48933   ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
14 48934   ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ 2/9       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
15 48935   ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว 2/9       ก20923 งานใบตอง 731
16 48936   ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
17 48937   ด.ช. ยศกร ธรรมยศ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
18 48938   ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
19 48939   ด.ช. วีรภัทร สุภัทร์วัน 2/9            
20 48940   ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
21 48941   ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม 2/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
22 48942   ด.ญ. กชพร บุษเนียร 2/9       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
23 48943   ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว 2/9       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
24 48944   ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์ 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
25 48945   ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย 2/9       ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
26 48946   ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
27 48947   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
28 48948   ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
29 48949   ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว 2/9       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
30 48950   ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย 2/9       ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
31 48951   ด.ญ. ธัญสินี นันตาสืบ 2/9            
32 48952   ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
33 48953   ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย 2/9       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
34 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล 2/9       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
35 48955   ด.ญ. พิชชภา รูปละออ 2/9            
36 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ 2/9       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
37 48957   ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
38 48958   ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
39 48959   ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
40 48960   ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
41 49394   ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
42 49396   ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร 2/9       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435