โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48881   ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล 2/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
2 48882   ด.ช. โชติยะ ขัดมัน 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 48883   ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์ 2/8       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
4 48884   ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 48885   ด.ช. ณัฐชนน เทพปัญญา 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
6 48886   ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
7 48887   ด.ช. ธนันชัย สวยรูป 2/8            
8 48888   ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช 2/8       ก20919 กรีฑา 509
9 48889   ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
10 48890   ด.ช. ปรินทร มีทอง 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
11 48891   ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
12 48892   ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
13 48893   ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ 2/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
14 48894   ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
15 48895   ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
16 48896   ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
17 48897   ด.ช. สิปปราชญ์ สุขแก้ว 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
18 48898   ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 48899   ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 48900   ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
21 48901   ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 48902   ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
23 48903   ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 48904   ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์ 2/8       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
25 48905   ด.ญ. ชฎาพร โมทิม 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
26 48906   ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา 2/8       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
27 48907   ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 48908   ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี 2/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
29 48909   ด.ญ. ธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล 2/8            
30 48910   ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์ 2/8       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
31 48911   ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร 2/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
32 48912   ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 48913   ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์ 2/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
34 48914   ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์ 2/8       ก20927 แนะแนว 910
35 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
36 48916   ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง 2/8       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
37 48917   ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต 2/8       ก20917 สังคม 415
38 48918   ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 48919   ด.ญ. อสมา แจ่มใส 2/8       ก20927 แนะแนว 910
40 48920   ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
41 49393   ด.ช. กฤตกร แสงใส 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
42 49395   ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506