โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48841   ด.ช. กรกช อุ่นใจ 2/7            
2 48842   ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
3 48843   ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย 2/7       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
4 48844   ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์ 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 48845   ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
6 48846   ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 48847   ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
8 48848   ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์ 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
9 48849   ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
10 48850   ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
11 48851   ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
12 48852   ด.ช. นันทภพ อินทิยศ 2/7       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
13 48853   ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 48854   ด.ช. ปฐมพชร ทองริว 2/7       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
15 48855   ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์ 2/7       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
16 48856   ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์ 2/7       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
17 48857   ด.ช. วรรธนัย ใจการ 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
18 48858   ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
19 48859   ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
20 48860   ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
21 48861   ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์ 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
22 48862   ด.ญ. กชพร ลีละทีป 2/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
23 48863   ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง 2/7       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
24 48864   ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
25 48865   ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
26 48866   ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ 2/7       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
27 48867   ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ 2/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
28 48868   ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
29 48869   ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต 2/7       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
30 48870   ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์ 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
31 48871   ด.ญ. ปภัชญา นิติพงศ์ 2/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
32 48872   ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
33 48873   ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
34 48874   ด.ญ. พัชรินทร์ เครือน้อย 2/7            
35 48875   ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 48876   ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
37 48877   ด.ญ. เมธปิยา ทอนโพธิ์ 2/7            
38 48878   ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 48879   ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์ 2/7       ก20919 กรีฑา 509
40 48880   ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
41 49391   ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย 2/7       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
42 49392   ด.ญ. สุจีรา คุ้มศรี 2/7       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505