โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48801   ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
2 48802   ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
3 48803   ด.ช. จารุพล นุชนิยม 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
4 48804   ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์ 2/6       ก20913 A Math 232
5 48805   ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ 2/6       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
6 48806   ด.ช. ณภัทร ใจช่วย 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
7 48807   ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม 2/6       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
8 48808   ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ 2/6       ก20923 Internet ม.ต้น 219
9 48809   ด.ช. ทัพพ์ทัด ป่าหลวง 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
10 48810   ด.ช. ธนพล อินธิมา 2/6       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
11 48811   ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
12 48812   ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
13 48813   ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ 2/6       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
14 48814   ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
15 48815   ด.ช. พงศกร กษีรธารา 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
16 48816   ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
17 48817   ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่ 2/6       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
18 48818   ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
19 48819   ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์ 2/6       ก20923 Internet ม.ต้น 219
20 48820   ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส 2/6       ก20923 Internet ม.ต้น 219
21 48821   ด.ช. อริยพล พนะการ 2/6       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
22 48822   ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา 2/6       ก20927 แนะแนว 910
23 48823   ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 48824   ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 48825   ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง 2/6       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
26 48826   ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ 2/6       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
27 48827   ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ 2/6       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
28 48828   ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
29 48829   ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
30 48830   ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
31 48831   ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ 2/6       ก20927 แนะแนว 910
32 48832   ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 48833   ด.ญ. ปลิตา พรมไชย 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
34 48834   ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล 2/6       ก20927 แนะแนว 910
35 48835   ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์ 2/6       ก20927 แนะแนว 910
36 48836   ด.ญ. วิรดา มณีวรรณ 2/6            
37 48837   ด.ญ. วิราสินี คำภิระ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
38 48838   ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 48839   ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม 2/6       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
40 48840   ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224