โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48761   ด.ช. กวินท์ จิตรงาม 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
2 48762   ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์ 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
3 48763   ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ 2/5       ก20927 แนะแนว 910
4 48764   ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร 2/5       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
5 48765   ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ 2/5       ก20913 A Math 232
6 48766   ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน 2/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
7 48767   ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์ 2/5       ก20925 English corner 859
8 48768   ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์ 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
9 48769   ด.ช. ปริญญา ธรรมวงค์ 2/5       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
10 48770   ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์ 2/5       ก20925 English corner 859
11 48771   ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304      
12 48772   ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
13 48773   ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี 2/5       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
14 48774   ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์ 2/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
15 48775   ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา 2/5       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
16 48776   ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ 2/5       ก20923 การถ่ายภาพ 738
17 48777   ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี 2/5       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
18 48778   ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์ 2/5       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 48779   ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ 2/5       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
20 48780   ด.ญ. จิราพร นามโคตร 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
21 48781   ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ 2/5       ก20927 แนะแนว 910
22 48782   ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู 2/5       ก20927 แนะแนว 910
23 48783   ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
24 48784   ด.ญ. ธิติธิดา สิทธิกูลนะ 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
25 48785   ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน 2/5       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
26 48786   ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์ 2/5       ก20927 แนะแนว 910
27 48787   ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
28 48788   ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข 2/5       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
29 48789   ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง 2/5       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
30 48790   ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง 2/5       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
31 48791   ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม 2/5       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
32 48792   ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี 2/5       ก20923 การถ่ายภาพ 738
33 48793   ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน 2/5       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
34 48794   ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
35 48795   ด.ญ. สิธารัช กามาด 2/5       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
36 48796   ด.ญ. สิริกร เจียรวัฒนสวัสดิ์ 2/5            
37 48797   ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
38 48798   ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
39 48799   ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์ 2/5       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
40 48800   ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811