โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48721   ด.ช. กลินท์ กันอูป 2/4            
2 48722   ด.ช. ชนะโชติ สติแน่ 2/4       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
3 48723   ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
4 48724   ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ 2/4       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
5 48725   ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
6 48726   ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
7 48727   ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์ 2/4       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
8 48728   ด.ช. เปรม ภักศิลป์ 2/4       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
9 48729   ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์ 2/4       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
10 48730   ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง 2/4            
11 48731   ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล 2/4       ก20923 ช่างอุตสาหกรรม 734
12 48732   ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์ 2/4            
13 48733   ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์ 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
14 48734   ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี 2/4       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
15 48735   ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ 2/4       ก20925 English corner 859
16 48736   ด.ญ. กัญญวรา โพธิ์ทอง 2/4            
17 48737   ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ 2/4       ก20923 การถ่ายภาพ 738 ก20923 การถ่ายภาพ 738      
18 48738   ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์ 2/4            
19 48739   ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์ 2/4       ก20923 การถ่ายภาพ 738
20 48740   ด.ญ. ณัฐธัญ จำปาทิพย์ 2/4            
21 48741   ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์ 2/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
22 48742   ด.ญ. ปรียาดา สวัสดี 2/4            
23 48743   ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์ 2/4       ก20915 พลังงานทดแทน 324
24 48744   ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค 2/4       ก20913 A Math 232
25 48745   ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา 2/4       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
26 48746   ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี 2/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
27 48747   ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์ 2/4            
28 48748   ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล 2/4       ก20913 A Math 232
29 48749   ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทมล 2/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
30 48750   ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ 2/4       ก20913 A Math 232
31 48751   ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ 2/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
32 48752   ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง 2/4       ก20913 A Math 232
33 48753   ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์ 2/4       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
34 48754   ด.ญ. สิริน พิบูลสุรการ 2/4            
35 48755   ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์ 2/4       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
36 48756   ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร 2/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
37 48757   ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์ 2/4       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
38 48758   ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์ 2/4       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
39 48759   ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์ 2/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
40 48760   ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์ 2/4