โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48681   ด.ช. คณิศร สุภานัติ 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
2 48682   ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
3 48683   ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม 2/3       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
4 48684   ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก 2/3       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
5 48685   ด.ช. ธนกฤต วะรังษี 2/3       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
6 48686   ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล 2/3       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
7 48687   ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน 2/3       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
8 48688   ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 48689   ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต 2/3       ก20927 แนะแนว 910
10 48690   ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
11 48691   ด.ช. ไม้ต้น บุพชาติ 2/3            
12 48692   ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์ 2/3       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
13 48693   ด.ช. สารัฐ อุตมา 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
14 48694   ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ 2/3       ก20927 แนะแนว 910
15 48695   ด.ช. อนลัส ทองสุข 2/3       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
16 48696   ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
17 48697   ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
18 48698   ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
19 48699   ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 48700   ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
21 48701   ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
22 48702   ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์ 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
23 48703   ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล 2/3       ก20913 A Math 232
24 48704   ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
25 48705   ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
26 48706   ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู 2/3       ก20913 A Math 232
27 48707   ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
28 48708   ด.ญ. ปริตา กาสาย 2/3       ก20923 งานใบตอง 731
29 48709   ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์ 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
30 48710   ด.ญ. พัทธ์ธีรา อุตมา 2/3            
31 48711   ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์ 2/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
32 48712   ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
33 48713   ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์ 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
34 48714   ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ 2/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
35 48715   ด.ญ. วาริศา เมืองศรี 2/3            
36 48716   ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
37 48717   ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
38 48718   ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
39 48719   ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์ 2/3       ก20913 A Math 232
40 48720   ด.ญ. อุสิชา นาละออง 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811