โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48641   ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข 2/2       ก20923 ห้องสมุด 729
2 48642   ด.ช. เขมณัณท์ ใจแก้วแดง 2/2            
3 48643   ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ 2/2       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
4 48644   ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์ 2/2       ก20925 English corner 859
5 48645   ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง 2/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
6 48646   ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน 2/2       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
7 48647   ด.ช. พชรพล พรินทรากุล 2/2       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
8 48648   ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม 2/2       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
9 48649   ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช 2/2       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
10 48650   ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์ 2/2       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
11 48651   ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม 2/2       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
12 48652   ด.ช. วชิรพล คำวงศ์ 2/2       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
13 48653   ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี 2/2       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
14 48654   ด.ช. อชิรวิทย์ มังกรแก้ว 2/2            
15 48655   ด.ช. อาชวี เขียวโสด 2/2       ก20923 ห้องสมุด 729
16 48656   ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 48657   ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์ 2/2       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
18 48658   ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 48659   ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833
20 48660   ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
21 48661   ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 48662   ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
23 48663   ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ 2/2       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
24 48664   ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 48665   ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
26 48666   ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
27 48667   ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 48668   ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833
29 48669   ด.ญ. ธิตาภัทร แซ่โต๋ว 2/2            
30 48670   ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์ 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833
31 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
32 48672   ด.ญ. บูรณี สายโท๊ะ 2/2            
33 48673   ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย 2/2       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
34 48674   ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 48675   ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 48676   ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า 2/2       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
37 48677   ด.ญ. มนัชญา คำทา 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
38 48678   ด.ญ. สาริศา ถวัลย์วราศักดิ์ 2/2            
39 48679   ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
40 48680   ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833