โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  18

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49275   ด.ช. กฤษฎิ์ ทองจิบ 2/18       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
2 49276   ด.ช. เจมส์ เพรลย์ 2/18       ก20925 English corner 859
3 49277   ด.ช. ธนดล สีสุข 2/18       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
4 49278   ด.ช. ธันยพงศ์ จิรกวินสถิตกุล 2/18            
5 49279   ด.ช. ธิติธนันต์ กิมวังตะโก 2/18       ก20925 English corner 859
6 49280   ด.ช. พีร์ นนทรักส์ 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
7 49281   ด.ช. ภาสกร มิลินทสูต 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
8 49282   ด.ช. มิชท์เชล แมนดิโก 2/18       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
9 49283   ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
10 49284   ด.ช. ศุภวิชญ์ แสนทา 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
11 49285   ด.ช. สุดปรีดา คงเทศน์ 2/18            
12 49286   ด.ช. สุวรรณภูมิ นวลสาย 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
13 49287   ด.ช. อภิรักษ์ กมลประภาสวัสดิ์ 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
14 49288   ด.ญ. ชนัญชิดา ทองสุข 2/18       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
15 49289   ด.ญ. ฐิตารีย์ ธัญญศิรินนท์ 2/18       ก20925 English corner 859
16 49290   ด.ญ. ธัญชนก บัวสด 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
17 49291   ด.ญ. นันท์นภัส สายสุวรรณ 2/18       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
18 49292   ด.ญ. เบญญาภา ความหมั่น 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
19 49293   ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์ 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
20 49294   ด.ญ. ปารชญา หมื่นตาบุตร 2/18       ก20921 นาฏยลีลา 611
21 49296   ด.ญ. พัชราภา ชัยเนตร์ 2/18       ก20921 นาฏยลีลา 611
22 49297   ด.ญ. พิมพ์ชนก ชาติทอง 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
23 49298   ด.ญ. วริศรา วชิรจินดากุล 2/18       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
24 49299   ด.ญ. ศศิพิมพ์ อินต๊ะสืบ 2/18       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
25 49300   ด.ญ. สาริศา บัวรวย 2/18       ก20921 นาฏยลีลา 611
26 49301   ด.ญ. สุพีรนันท์ เมฆกระจ่าง 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
27 49302   ด.ญ. อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน 2/18       ก20925 English corner 859
28 49303   ด.ญ. เอริญา โชติธนกิจ 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729