โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  17

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49239   ด.ช. ธนกฤต แก้วขวัญ 2/17       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
2 49240   ด.ช. ธนโชติ ไชยเรียน 2/17       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
3 49241   ด.ช. นพณัฐ อินคำเชื้อ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
4 49242   ด.ช. บุณยากร อติภัทรากูล 2/17            
5 49243   ด.ช. ปกป้อง วีรอาภาชัย 2/17       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
6 49244   ด.ช. ปารินทร์ ศรีบุญเรือง 2/17       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
7 49245   ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์ 2/17       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
8 49246   ด.ช. สิรวิชญ์ ครองตาเนิน 2/17            
9 49247   ด.ช. อติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์ 2/17       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
10 49248   ด.ญ. คุลิกา ศรีคำชุม 2/17       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
11 49249   ด.ญ. จารุพิชญา ทานุสิทธิ์ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
12 49250   ด.ญ. จิดาภา สุวรรณเทพ 2/17            
13 49251   ด.ญ. ญาณิศา มยุรา 2/17       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
14 49252   ด.ญ. ฐิติชญา จุลพันธ์ 2/17       ก20927 แนะแนว 910
15 49253   ด.ญ. ณธิตา วรรณสืบ 2/17       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
16 49254   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ คำมาก 2/17       ก20913 A Math 232
17 49255   ด.ญ. ทิพรดา ชื่นแสง 2/17            
18 49256   ด.ญ. ธฤษวรรณ ใหญ่สว่าง 2/17       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
19 49257   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
20 49258   ด.ญ. ธัญวลัย วุฒิศิริศาสตร์ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
21 49259   ด.ญ. ธันญ์ชนก ไชยเมืองชื่น 2/17       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
22 49260   ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์ 2/17       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
23 49261   ด.ญ. นภัสนันท์ ตาคำ 2/17            
24 49262   ด.ญ. นันท์ณภัทร เรืองรินทร์ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
25 49263   ด.ญ. ปมลวรรณ ตันจันกูล 2/17       ก20927 แนะแนว 910
26 49264   ด.ญ. ปุณยนุช สายสุข 2/17       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
27 49265   ด.ญ. ปุณิกา อินต๊ะพันธ์ 2/17       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
28 49266   ด.ญ. พรชนก อินนั่งแท่น 2/17       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
29 49267   ด.ญ. พิมพ์มาดา ฉัตรชัยสิทธิกุล 2/17       ก20913 A Math 232
30 49268   ด.ญ. พีรดา สายธิ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
31 49269   ด.ญ. แพรววณิต จันตะตื้อ 2/17       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
32 49270   ด.ญ. ภัทรภร ทินอยู่ 2/17       ก20927 แนะแนว 910
33 49271   ด.ญ. มนัสนันท์ เครือระยา 2/17            
34 49272   ด.ญ. ศาตพร พวงสำลี 2/17       ก20913 A Math 232
35 49273   ด.ญ. อคิราภ์ อิศริวรรณ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
36 49274   ด.ญ. อภิฤดี สีธิคำ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346