โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49201   ด.ช. กรกฤต พรรณกมลกุล 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
2 49202   ด.ช. เจษฎากร สัตยากุล 2/16            
3 49203   ด.ช. ชวกร ใจรุ่งรักษ์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
4 49204   ด.ช. ณฐพร ไล้เลิศ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
5 49205   ด.ช. ณัฐกมล อรุณรัตน์ 2/16            
6 49206   ด.ช. ณัฐภัทร ญานิวงค์ 2/16            
7 49207   ด.ช. ธนบูลย์ ธิแก้ว 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
8 49208   ด.ช. นนทกร วังตระกูล 2/16            
9 49209   ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม 2/16            
10 49210   ด.ช. ปรวัฒน์ ตันเกียง 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
11 49211   ด.ช. พงศ์กฤต บุญไทย 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
12 49212   ด.ช. พศวัตร ฉัตรชัยสถาพร 2/16            
13 49213   ด.ช. พัทธพล เป็งมณี 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 49214   ด.ช. ยศพร เถินบุรินทร์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 49215   ด.ช. วรมันต์ ลาภมาก 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
16 49216   ด.ช. วริศ วงศ์วิวัฒน์ 2/16            
17 49217   ด.ช. วศิน จำเริญขจรสุข 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
18 49218   ด.ช. ศุภวิชญ์ ปวงแก้ว 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
19 49219   ด.ช. สรสิช ศรีวิเศษ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
20 49220   ด.ช. สรัล ทีรฆวณิช 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 49221   ด.ช. สิรภพ พลอยแดง 2/16            
22 49222   ด.ช. สิริชัย ไชยศิริ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
23 49223   ด.ญ. กานต์สินี กีรติการกุล 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
24 49224   ด.ญ. จิรภิญญา กฤตมโนรถ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
25 49225   ด.ญ. ชญาภา วิภวพรรุจี 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 49226   ด.ญ. ชญาษร วงค์สิทธิ์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
27 49227   ด.ญ. ฐิติรัตน์ รอดรักษา 2/16            
28 49228   ด.ญ. ณรัญญา นุชิต 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 49229   ด.ญ. ณัฐกฤตา อกตัน 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
30 49230   ด.ญ. ณัฐณิชา เมืองใจ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
31 49231   ด.ญ. ทิวระวี หล้าคำลือ 2/16            
32 49232   ด.ญ. นรมน วัฒนพนม 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
33 49233   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
34 49234   ด.ญ. พิชชานันท์ วงศ์ฟู 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
35 49235   ด.ญ. วรรณพร สุวรรณเมือง 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
36 49236   ด.ญ. ศุภพิชญ์ ไชยตาล 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
37 49237   ด.ญ. ศุภมาศ กรรมสิทธิ์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
38 49238   ด.ญ. ศุภากร เรือนนะการ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225