โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49161   ด.ช. กนกพล ช่างทอง 2/15       ก20927 แนะแนว 910
2 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์ 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
3 49163   ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส 2/15       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
4 49164   ด.ช. ชโลธร สมณะ 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
6 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
7 49167   ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร 2/15       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
8 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์ 2/15            
9 49169   ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา 2/15       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
10 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ 2/15       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก 2/15       ก20917 สวดมนต์ 431
12 49172   ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ 2/15            
13 49173   ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย 2/15            
14 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
15 49175   ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร 2/15            
16 49176   ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์ 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
17 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง 2/15       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
18 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์ 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ 2/15       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
20 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
21 49181   ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน 2/15       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
22 49182   ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง 2/15            
23 49183   ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 49184   ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ 2/15       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
25 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
26 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
27 49187   ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 49188   ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี 2/15       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
29 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
30 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
31 49191   ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ 2/15            
32 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ 2/15       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
33 49193   ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์ 2/15            
34 49194   ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์ 2/15       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
35 49195   ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 49196   ด.ญ. สราวลี มีมานะ 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
37 49197   ด.ญ. สวรินทร์ สมศรี 2/15            
38 49198   ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ 2/15       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
39 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
40 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
41 49408   ด.ญ. จีระนันท์ จิตมั่น 2/15            
42 49416   ด.ช. ธรรศธร นามบุญ 2/15            
43 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ 2/15       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805