โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
2 49122   ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา 2/14            
3 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง 2/14       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
4 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49125   ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง 2/14       ก20913 A Math 232
6 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49127   ด.ช. พนธกร เรนทอน 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
8 49128   ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน 2/14       ก20913 A Math 232
9 49129   ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์ 2/14            
10 49130   ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
11 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
12 49132   ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
13 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม 2/14       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
14 49134   ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก 2/14       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
15 49135   ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
16 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
18 49138   ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา 2/14            
19 49139   ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง 2/14       ก20913 A Math 232
20 49140   ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ 2/14       ก20913 A Math 232
21 49142   ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา 2/14       ก20913 A Math 232
22 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
23 49144   ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต 2/14       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
24 49145   ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
26 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด 2/14       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
27 49148   ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง 2/14       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
28 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
29 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา 2/14       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
30 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์ 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
31 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์ 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
32 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว 2/14       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
33 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ 2/14       ก20921 วงโยธวาทิต 610
34 49155   ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
35 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์ 2/14       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
36 49158   ด.ญ. รวิภา กาวาท 2/14       ก20927 แนะแนว 910
37 49159   ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน 2/14       ก20927 แนะแนว 910
38 49160   ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ 2/14       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
39 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น 2/14       ก20927 แนะแนว 910
40 49406   ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา 2/14            
41 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
42 49414   ด.ญ. กมลชนก ใจยา 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
43 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง 2/14       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
44 49421   ด.ช. อาคิรา คนกล้า 2/14       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655