โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49081   ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์ 2/13            
2 49082   ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที 2/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์ 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
4 49084   ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย 2/13       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
5 49085   ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
6 49086   ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน 2/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
7 49087   ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ 2/13            
8 49088   ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย 2/13       ก20923 Internet ม.ต้น 219
9 49089   ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล 2/13       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
10 49090   ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย 2/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
11 49091   ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ 2/13       ก20923 ห้องสมุด 729
12 49092   ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ 2/13            
13 49093   ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์ 2/13            
14 49094   ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร 2/13       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
15 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ 2/13       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
16 49096   ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ 2/13            
17 49097   ด.ช. วศินภัทร ยะนิน 2/13       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
18 49098   ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
19 49099   ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ 2/13            
20 49100   ด.ช. สวิส อุนะรัตน์ 2/13            
21 49101   ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่ 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
22 49102   ด.ช. สุวิโรจน์ ป้อมเชื้อ 2/13            
23 49103   ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร 2/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
24 49104   ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์ 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
25 49105   ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค 2/13       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
26 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
27 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด 2/13       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
28 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
29 49109   ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ 2/13       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
30 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง 2/13       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
31 49111   ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
32 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา 2/13       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
33 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง 2/13       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
34 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 49115   ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
36 49116   ด.ญ. สมัชญา ดวงใน 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
37 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
38 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว 2/13       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
39 49119   ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง 2/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
40 49120   ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ 2/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
41 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี 2/13       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
42 49404   ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย 2/13       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
43 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ 2/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506