โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49041   ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์ 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
2 49042   ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์ 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 49043   ด.ช. จิตพล เอมเอก 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
4 49044   ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย 2/12       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
5 49045   ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
6 49046   ด.ช. ชนกันต์ จวรรณตูม 2/12            
7 49047   ด.ช. ชัชรัณ ศรีอรุณ 2/12            
8 49048   ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์ 2/12            
9 49049   ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง 2/12            
10 49050   ด.ช. ณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร 2/12            
11 49051   ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
12 49052   ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์ 2/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
13 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
14 49054   ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง 2/12       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
15 49055   ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
16 49056   ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49057   ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
18 49058   ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่ 2/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
19 49059   ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 49060   ด.ช. ภูริวัต พรหมมา 2/12            
21 49061   ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไชยสาร 2/12            
22 49062   ด.ช. วกฤต บุญกอง 2/12            
23 49063   ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู 2/12       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
24 49064   ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
25 49065   ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
26 49066   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์ 2/12       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
27 49067   ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
28 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล 2/12       ก20927 แนะแนว 910
29 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ 2/12       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
30 49070   ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง 2/12       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
31 49071   ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง 2/12       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
32 49072   ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข 2/12       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
33 49073   ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
34 49074   ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา 2/12       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
35 49075   ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง 2/12       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
36 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์ 2/12       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
37 49077   ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
38 49078   ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
39 49079   ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
40 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์ 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
41 49401   ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม 2/12       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
42 49402   ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224