โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49001   ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น 2/11       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
2 49002   ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล 2/11       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
3 49003   ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์ 2/11       ก20913 A Math 232
4 49004   ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49005   ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
6 49006   ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49007   ด.ช. ชยพล ทีเก่ง 2/11            
8 49008   ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ 2/11       ก20917 สังคม 415
10 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล 2/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
11 49011   ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
12 49012   ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย 2/11       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
13 49013   ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 49014   ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
15 49015   ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง 2/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
16 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค 2/11       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
17 49017   ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ 2/11       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
18 49018   ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 49019   ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 49020   ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์ 2/11            
21 49021   ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
23 49023   ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล 2/11       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
24 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร 2/11       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
25 49025   ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม 2/11       ก20921 วงโยธวาทิต 610
26 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
27 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
28 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
29 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
30 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
31 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
32 49032   ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์ 2/11       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
33 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
34 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
35 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
36 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
37 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
38 49038   ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์ 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
40 49040   ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ 2/11            
41 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
42 49400   ด.ญ. ทรรศพร พานทอง 2/11       ก20921 ศิลปะการแสดง 602