โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48961   ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
2 48962   ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม 2/10       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
3 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์ 2/10       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
4 48964   ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
5 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
6 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์ 2/10       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
7 48967   ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
8 48968   ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
9 48969   ด.ช. ธนกฤต สมลังกา 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
10 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล 2/10       ก20913 A Math 232
11 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ 2/10       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
12 48972   ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
13 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ 2/10       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
14 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
15 48975   ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ 2/10       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
16 48976   ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
17 48977   ด.ช. ภากร วันทะยะ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
18 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
19 48979   ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
20 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
21 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย 2/10       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
22 48982   ด.ญ. กชกร เมืองมา 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
23 48983   ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ 2/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
24 48984   ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
25 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ 2/10       ก20921 วงโยธวาทิต 610
26 48986   ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
27 48987   ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง 2/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
28 48988   ด.ญ. นภพร สมแก้ว 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
29 48989   ด.ญ. นริสรา ทองใบ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
30 48990   ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
31 48991   ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย 2/10            
32 48992   ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
33 48993   ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
34 48994   ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
35 48995   ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ 2/10       ก20923 ห้องสมุด 729
36 48996   ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ 2/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
37 48997   ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
38 48998   ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน 2/10            
39 48999   ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
40 49000   ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์ 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
41 49398   ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร 2/10       ก20915 พลังงานทดแทน 324
42 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606