โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48601   ด.ช. กรไชย แสนไชย 2/1       ก20927 แนะแนว 910
2 48602   ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย 2/1       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
3 48603   ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ 2/1       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
4 48604   ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย 2/1       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
5 48605   ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล 2/1       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
6 48606   ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง 2/1            
7 48607   ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม 2/1       ก20927 แนะแนว 910
8 48608   ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง 2/1       ก20927 แนะแนว 910
9 48609   ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา 2/1       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
10 48610   ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
11 48611   ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู 2/1       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
12 48612   ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน 2/1       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
13 48613   ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล 2/1       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
14 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
15 48615   ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ 2/1       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
16 48616   ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
17 48617   ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล 2/1       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
18 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์ 2/1       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
19 48619   ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
20 48620   ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
21 48621   ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์ 2/1       ก20927 แนะแนว 910
22 48622   ด.ญ. ณัชชา โตสงวน 2/1       ก20921 นาฏยลีลา 611
23 48623   ด.ญ. ณิชา ปันวงค์ 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
24 48624   ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา 2/1       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
25 48625   ด.ญ. ธัญชนก พนะการ 2/1            
26 48626   ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์ 2/1       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
27 48627   ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล 2/1       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
28 48628   ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล 2/1       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
29 48629   ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
30 48630   ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ 2/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
31 48631   ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ 2/1       ก20927 แนะแนว 910
32 48632   ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ 2/1       ก20927 แนะแนว 910
33 48633   ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล 2/1       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
34 48634   ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง 2/1       ก20927 แนะแนว 910
35 48635   ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
36 48636   ด.ญ. สิริภัส ใจมา 2/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
37 48637   ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
38 48638   ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี 2/1       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
39 48639   ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
40 48640   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868