โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48601   ด.ช. กรไชย แสนไชย 2/1       ก20927 แนะแนว 910
2 48602   ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย 2/1       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
3 48603   ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ 2/1       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
4 48604   ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย 2/1       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
5 48605   ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล 2/1       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
6 48606   ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง 2/1            
7 48607   ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม 2/1       ก20927 แนะแนว 910
8 48608   ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง 2/1       ก20927 แนะแนว 910
9 48609   ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา 2/1       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
10 48610   ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
11 48611   ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู 2/1       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
12 48612   ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน 2/1       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
13 48613   ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล 2/1       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
14 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
15 48615   ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ 2/1       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
16 48616   ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
17 48617   ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล 2/1       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
18 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์ 2/1       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
19 48619   ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
20 48620   ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
21 48621   ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์ 2/1       ก20927 แนะแนว 910
22 48622   ด.ญ. ณัชชา โตสงวน 2/1       ก20921 นาฏยลีลา 611
23 48623   ด.ญ. ณิชา ปันวงค์ 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
24 48624   ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา 2/1       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
25 48625   ด.ญ. ธัญชนก พนะการ 2/1            
26 48626   ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์ 2/1       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
27 48627   ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล 2/1       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
28 48628   ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล 2/1       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
29 48629   ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
30 48630   ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ 2/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
31 48631   ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ 2/1       ก20927 แนะแนว 910
32 48632   ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ 2/1       ก20927 แนะแนว 910
33 48633   ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล 2/1       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
34 48634   ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง 2/1       ก20927 แนะแนว 910
35 48635   ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
36 48636   ด.ญ. สิริภัส ใจมา 2/1       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
37 48637   ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
38 48638   ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี 2/1       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
39 48639   ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน 2/1       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
40 48640   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ 2/1       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
41 48641   ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข 2/2       ก20923 ห้องสมุด 729
42 48642   ด.ช. เขมณัณท์ ใจแก้วแดง 2/2            
43 48643   ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ 2/2       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
44 48644   ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์ 2/2       ก20925 English corner 859
45 48645   ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง 2/2       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
46 48646   ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน 2/2       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
47 48647   ด.ช. พชรพล พรินทรากุล 2/2       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
48 48648   ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม 2/2       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
49 48649   ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช 2/2       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
50 48650   ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์ 2/2       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
51 48651   ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม 2/2       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
52 48652   ด.ช. วชิรพล คำวงศ์ 2/2       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
53 48653   ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี 2/2       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
54 48654   ด.ช. อชิรวิทย์ มังกรแก้ว 2/2            
55 48655   ด.ช. อาชวี เขียวโสด 2/2       ก20923 ห้องสมุด 729
56 48656   ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
57 48657   ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์ 2/2       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
58 48658   ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
59 48659   ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833
60 48660   ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
61 48661   ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
62 48662   ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
63 48663   ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ 2/2       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
64 48664   ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
65 48665   ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
66 48666   ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
67 48667   ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
68 48668   ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833
69 48669   ด.ญ. ธิตาภัทร แซ่โต๋ว 2/2            
70 48670   ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์ 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833
71 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
72 48672   ด.ญ. บูรณี สายโท๊ะ 2/2            
73 48673   ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย 2/2       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
74 48674   ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
75 48675   ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์ 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
76 48676   ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า 2/2       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
77 48677   ด.ญ. มนัชญา คำทา 2/2       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
78 48678   ด.ญ. สาริศา ถวัลย์วราศักดิ์ 2/2            
79 48679   ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน 2/2       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
80 48680   ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี 2/2       ก20923 งานปักและงานถัก 833
81 48681   ด.ช. คณิศร สุภานัติ 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
82 48682   ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
83 48683   ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม 2/3       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
84 48684   ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก 2/3       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
85 48685   ด.ช. ธนกฤต วะรังษี 2/3       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
86 48686   ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล 2/3       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
87 48687   ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน 2/3       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
88 48688   ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
89 48689   ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต 2/3       ก20927 แนะแนว 910
90 48690   ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
91 48691   ด.ช. ไม้ต้น บุพชาติ 2/3            
92 48692   ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์ 2/3       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
93 48693   ด.ช. สารัฐ อุตมา 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
94 48694   ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ 2/3       ก20927 แนะแนว 910
95 48695   ด.ช. อนลัส ทองสุข 2/3       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
96 48696   ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
97 48697   ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
98 48698   ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
99 48699   ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
100 48700   ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
101 48701   ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
102 48702   ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์ 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
103 48703   ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล 2/3       ก20913 A Math 232
104 48704   ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
105 48705   ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
106 48706   ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู 2/3       ก20913 A Math 232
107 48707   ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
108 48708   ด.ญ. ปริตา กาสาย 2/3       ก20923 งานใบตอง 731
109 48709   ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์ 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
110 48710   ด.ญ. พัทธ์ธีรา อุตมา 2/3            
111 48711   ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์ 2/3       ก20923 การถ่ายภาพ 738
112 48712   ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
113 48713   ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์ 2/3       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
114 48714   ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ 2/3       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
115 48715   ด.ญ. วาริศา เมืองศรี 2/3            
116 48716   ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา 2/3       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
117 48717   ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ 2/3       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
118 48718   ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
119 48719   ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์ 2/3       ก20913 A Math 232
120 48720   ด.ญ. อุสิชา นาละออง 2/3       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
121 48721   ด.ช. กลินท์ กันอูป 2/4            
122 48722   ด.ช. ชนะโชติ สติแน่ 2/4       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
123 48723   ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
124 48724   ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ 2/4       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
125 48725   ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
126 48726   ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
127 48727   ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์ 2/4       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
128 48728   ด.ช. เปรม ภักศิลป์ 2/4       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
129 48729   ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์ 2/4       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
130 48730   ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง 2/4            
131 48731   ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล 2/4       ก20923 ช่างอุตสาหกรรม 734
132 48732   ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์ 2/4            
133 48733   ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์ 2/4       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
134 48734   ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี 2/4       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
135 48735   ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ 2/4       ก20925 English corner 859
136 48736   ด.ญ. กัญญวรา โพธิ์ทอง 2/4            
137 48737   ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ 2/4       ก20923 การถ่ายภาพ 738 ก20923 การถ่ายภาพ 738      
138 48738   ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์ 2/4            
139 48739   ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์ 2/4       ก20923 การถ่ายภาพ 738
140 48740   ด.ญ. ณัฐธัญ จำปาทิพย์ 2/4            
141 48741   ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์ 2/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
142 48742   ด.ญ. ปรียาดา สวัสดี 2/4            
143 48743   ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์ 2/4       ก20915 พลังงานทดแทน 324
144 48744   ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค 2/4       ก20913 A Math 232
145 48745   ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา 2/4       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
146 48746   ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี 2/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
147 48747   ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์ 2/4            
148 48748   ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล 2/4       ก20913 A Math 232
149 48749   ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทมล 2/4       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
150 48750   ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ 2/4       ก20913 A Math 232
151 48751   ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ 2/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
152 48752   ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง 2/4       ก20913 A Math 232
153 48753   ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์ 2/4       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
154 48754   ด.ญ. สิริน พิบูลสุรการ 2/4            
155 48755   ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์ 2/4       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
156 48756   ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร 2/4       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
157 48757   ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์ 2/4       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
158 48758   ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์ 2/4       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
159 48759   ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์ 2/4       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
160 48760   ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์ 2/4            
161 48761   ด.ช. กวินท์ จิตรงาม 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
162 48762   ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์ 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
163 48763   ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ 2/5       ก20927 แนะแนว 910
164 48764   ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร 2/5       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
165 48765   ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ 2/5       ก20913 A Math 232
166 48766   ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน 2/5       ก20923 Internet ม.ต้น 219
167 48767   ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์ 2/5       ก20925 English corner 859
168 48768   ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์ 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
169 48769   ด.ช. ปริญญา ธรรมวงค์ 2/5       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
170 48770   ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์ 2/5       ก20925 English corner 859
171 48771   ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304      
172 48772   ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ 2/5       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
173 48773   ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี 2/5       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
174 48774   ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์ 2/5       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
175 48775   ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา 2/5       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
176 48776   ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ 2/5       ก20923 การถ่ายภาพ 738
177 48777   ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี 2/5       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
178 48778   ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์ 2/5       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
179 48779   ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ 2/5       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
180 48780   ด.ญ. จิราพร นามโคตร 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
181 48781   ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ 2/5       ก20927 แนะแนว 910
182 48782   ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู 2/5       ก20927 แนะแนว 910
183 48783   ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
184 48784   ด.ญ. ธิติธิดา สิทธิกูลนะ 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
185 48785   ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน 2/5       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
186 48786   ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์ 2/5       ก20927 แนะแนว 910
187 48787   ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
188 48788   ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข 2/5       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
189 48789   ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง 2/5       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
190 48790   ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง 2/5       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
191 48791   ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม 2/5       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
192 48792   ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี 2/5       ก20923 การถ่ายภาพ 738
193 48793   ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน 2/5       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
194 48794   ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข 2/5       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
195 48795   ด.ญ. สิธารัช กามาด 2/5       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
196 48796   ด.ญ. สิริกร เจียรวัฒนสวัสดิ์ 2/5            
197 48797   ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
198 48798   ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
199 48799   ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์ 2/5       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
200 48800   ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน 2/5       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
201 48801   ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
202 48802   ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
203 48803   ด.ช. จารุพล นุชนิยม 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
204 48804   ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์ 2/6       ก20913 A Math 232
205 48805   ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ 2/6       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
206 48806   ด.ช. ณภัทร ใจช่วย 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
207 48807   ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม 2/6       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
208 48808   ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ 2/6       ก20923 Internet ม.ต้น 219
209 48809   ด.ช. ทัพพ์ทัด ป่าหลวง 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
210 48810   ด.ช. ธนพล อินธิมา 2/6       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
211 48811   ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
212 48812   ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
213 48813   ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ 2/6       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
214 48814   ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
215 48815   ด.ช. พงศกร กษีรธารา 2/6       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
216 48816   ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
217 48817   ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่ 2/6       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
218 48818   ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ 2/6       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
219 48819   ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์ 2/6       ก20923 Internet ม.ต้น 219
220 48820   ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส 2/6       ก20923 Internet ม.ต้น 219
221 48821   ด.ช. อริยพล พนะการ 2/6       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
222 48822   ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา 2/6       ก20927 แนะแนว 910
223 48823   ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
224 48824   ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
225 48825   ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง 2/6       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
226 48826   ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ 2/6       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
227 48827   ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ 2/6       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
228 48828   ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
229 48829   ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
230 48830   ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
231 48831   ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ 2/6       ก20927 แนะแนว 910
232 48832   ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
233 48833   ด.ญ. ปลิตา พรมไชย 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
234 48834   ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล 2/6       ก20927 แนะแนว 910
235 48835   ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์ 2/6       ก20927 แนะแนว 910
236 48836   ด.ญ. วิรดา มณีวรรณ 2/6            
237 48837   ด.ญ. วิราสินี คำภิระ 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
238 48838   ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
239 48839   ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม 2/6       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
240 48840   ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา 2/6       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
241 48841   ด.ช. กรกช อุ่นใจ 2/7            
242 48842   ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
243 48843   ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย 2/7       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
244 48844   ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์ 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
245 48845   ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
246 48846   ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
247 48847   ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
248 48848   ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์ 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
249 48849   ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
250 48850   ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
251 48851   ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง 2/7       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
252 48852   ด.ช. นันทภพ อินทิยศ 2/7       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
253 48853   ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
254 48854   ด.ช. ปฐมพชร ทองริว 2/7       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
255 48855   ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์ 2/7       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
256 48856   ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์ 2/7       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
257 48857   ด.ช. วรรธนัย ใจการ 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
258 48858   ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
259 48859   ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
260 48860   ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ 2/7       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
261 48861   ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์ 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
262 48862   ด.ญ. กชพร ลีละทีป 2/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
263 48863   ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง 2/7       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
264 48864   ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
265 48865   ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
266 48866   ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ 2/7       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
267 48867   ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ 2/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
268 48868   ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
269 48869   ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต 2/7       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
270 48870   ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์ 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
271 48871   ด.ญ. ปภัชญา นิติพงศ์ 2/7       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
272 48872   ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น 2/7       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
273 48873   ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
274 48874   ด.ญ. พัชรินทร์ เครือน้อย 2/7            
275 48875   ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
276 48876   ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
277 48877   ด.ญ. เมธปิยา ทอนโพธิ์ 2/7            
278 48878   ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
279 48879   ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์ 2/7       ก20919 กรีฑา 509
280 48880   ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู 2/7       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
281 49391   ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย 2/7       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
282 49392   ด.ญ. สุจีรา คุ้มศรี 2/7       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
283 48881   ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล 2/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
284 48882   ด.ช. โชติยะ ขัดมัน 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
285 48883   ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์ 2/8       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
286 48884   ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
287 48885   ด.ช. ณัฐชนน เทพปัญญา 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
288 48886   ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
289 48887   ด.ช. ธนันชัย สวยรูป 2/8            
290 48888   ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช 2/8       ก20919 กรีฑา 509
291 48889   ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
292 48890   ด.ช. ปรินทร มีทอง 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
293 48891   ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
294 48892   ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
295 48893   ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ 2/8       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
296 48894   ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
297 48895   ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
298 48896   ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
299 48897   ด.ช. สิปปราชญ์ สุขแก้ว 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
300 48898   ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
301 48899   ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
302 48900   ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส 2/8       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
303 48901   ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
304 48902   ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
305 48903   ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
306 48904   ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์ 2/8       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
307 48905   ด.ญ. ชฎาพร โมทิม 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
308 48906   ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา 2/8       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
309 48907   ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
310 48908   ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี 2/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
311 48909   ด.ญ. ธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล 2/8            
312 48910   ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์ 2/8       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
313 48911   ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร 2/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
314 48912   ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
315 48913   ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์ 2/8       ก20923 งานปักและงานถัก 833
316 48914   ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์ 2/8       ก20927 แนะแนว 910
317 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
318 48916   ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง 2/8       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
319 48917   ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต 2/8       ก20917 สังคม 415
320 48918   ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
321 48919   ด.ญ. อสมา แจ่มใส 2/8       ก20927 แนะแนว 910
322 48920   ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
323 49393   ด.ช. กฤตกร แสงใส 2/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
324 49395   ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง 2/8       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
325 48921   ด.ช. กมลภพ โยมงาม 2/9       ก20923 งานใบตอง 731
326 48922   ด.ช. กฤษณ์ดนัย อุปละสืบ 2/9            
327 48923   ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
328 48924   ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงแก้ว 2/9            
329 48925   ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
330 48926   ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา 2/9       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
331 48927   ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป 2/9       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
332 48928   ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
333 48929   ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
334 48930   ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
335 48931   ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
336 48932   ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร 2/9       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
337 48933   ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
338 48934   ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ 2/9       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
339 48935   ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว 2/9       ก20923 งานใบตอง 731
340 48936   ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
341 48937   ด.ช. ยศกร ธรรมยศ 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
342 48938   ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
343 48939   ด.ช. วีรภัทร สุภัทร์วัน 2/9            
344 48940   ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
345 48941   ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม 2/9       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
346 48942   ด.ญ. กชพร บุษเนียร 2/9       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
347 48943   ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว 2/9       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
348 48944   ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์ 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
349 48945   ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย 2/9       ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
350 48946   ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
351 48947   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
352 48948   ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
353 48949   ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว 2/9       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
354 48950   ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย 2/9       ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
355 48951   ด.ญ. ธัญสินี นันตาสืบ 2/9            
356 48952   ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
357 48953   ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย 2/9       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
358 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล 2/9       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
359 48955   ด.ญ. พิชชภา รูปละออ 2/9            
360 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ 2/9       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
361 48957   ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
362 48958   ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
363 48959   ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข 2/9       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
364 48960   ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ 2/9       ก20927 แนะแนว 910
365 49394   ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง 2/9       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
366 49396   ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร 2/9       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
367 48961   ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
368 48962   ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม 2/10       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
369 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์ 2/10       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
370 48964   ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
371 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
372 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์ 2/10       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
373 48967   ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
374 48968   ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
375 48969   ด.ช. ธนกฤต สมลังกา 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
376 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล 2/10       ก20913 A Math 232
377 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ 2/10       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
378 48972   ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
379 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ 2/10       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
380 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
381 48975   ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ 2/10       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
382 48976   ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
383 48977   ด.ช. ภากร วันทะยะ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
384 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์ 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
385 48979   ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
386 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน 2/10       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
387 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย 2/10       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
388 48982   ด.ญ. กชกร เมืองมา 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
389 48983   ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ 2/10       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
390 48984   ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
391 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ 2/10       ก20921 วงโยธวาทิต 610
392 48986   ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
393 48987   ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง 2/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
394 48988   ด.ญ. นภพร สมแก้ว 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
395 48989   ด.ญ. นริสรา ทองใบ 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
396 48990   ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
397 48991   ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย 2/10            
398 48992   ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
399 48993   ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
400 48994   ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม 2/10       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
401 48995   ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ 2/10       ก20923 ห้องสมุด 729
402 48996   ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ 2/10       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
403 48997   ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
404 48998   ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน 2/10            
405 48999   ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา 2/10       ก20919 ลีลาศ 515
406 49000   ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์ 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
407 49398   ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร 2/10       ก20915 พลังงานทดแทน 324
408 49001   ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น 2/11       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
409 49002   ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล 2/11       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
410 49003   ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์ 2/11       ก20913 A Math 232
411 49004   ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
412 49005   ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
413 49006   ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
414 49007   ด.ช. ชยพล ทีเก่ง 2/11            
415 49008   ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
416 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ 2/11       ก20917 สังคม 415
417 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล 2/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
418 49011   ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
419 49012   ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย 2/11       ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
420 49013   ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
421 49014   ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
422 49015   ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง 2/11       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
423 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค 2/11       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
424 49017   ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ 2/11       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
425 49018   ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
426 49019   ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
427 49020   ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์ 2/11            
428 49021   ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
429 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
430 49023   ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล 2/11       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
431 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร 2/11       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
432 49025   ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม 2/11       ก20921 วงโยธวาทิต 610
433 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
434 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
435 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
436 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
437 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
438 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
439 49032   ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์ 2/11       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
440 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
441 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
442 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
443 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
444 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
445 49038   ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์ 2/11       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
446 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์ 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
447 49040   ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ 2/11            
448 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี 2/11       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
449 49400   ด.ญ. ทรรศพร พานทอง 2/11       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
450 49041   ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์ 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
451 49042   ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์ 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
452 49043   ด.ช. จิตพล เอมเอก 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
453 49044   ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย 2/12       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
454 49045   ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
455 49046   ด.ช. ชนกันต์ จวรรณตูม 2/12            
456 49047   ด.ช. ชัชรัณ ศรีอรุณ 2/12            
457 49048   ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์ 2/12            
458 49049   ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง 2/12            
459 49050   ด.ช. ณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร 2/12            
460 49051   ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง 2/12       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
461 49052   ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์ 2/12       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
462 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
463 49054   ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง 2/12       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
464 49055   ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
465 49056   ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
466 49057   ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
467 49058   ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่ 2/12       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
468 49059   ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
469 49060   ด.ช. ภูริวัต พรหมมา 2/12            
470 49061   ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไชยสาร 2/12            
471 49062   ด.ช. วกฤต บุญกอง 2/12            
472 49063   ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู 2/12       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
473 49064   ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
474 49065   ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
475 49066   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์ 2/12       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
476 49067   ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
477 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล 2/12       ก20927 แนะแนว 910
478 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ 2/12       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
479 49070   ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง 2/12       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
480 49071   ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง 2/12       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
481 49072   ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข 2/12       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
482 49073   ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
483 49074   ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา 2/12       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
484 49075   ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง 2/12       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
485 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์ 2/12       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
486 49077   ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
487 49078   ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
488 49079   ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น 2/12       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
489 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์ 2/12       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
490 49401   ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม 2/12       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
491 49402   ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์ 2/12       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
492 49081   ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์ 2/13            
493 49082   ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที 2/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
494 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์ 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
495 49084   ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย 2/13       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
496 49085   ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
497 49086   ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน 2/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
498 49087   ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ 2/13            
499 49088   ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย 2/13       ก20923 Internet ม.ต้น 219
500 49089   ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล 2/13       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
501 49090   ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย 2/13       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
502 49091   ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ 2/13       ก20923 ห้องสมุด 729
503 49092   ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ 2/13            
504 49093   ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์ 2/13            
505 49094   ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร 2/13       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
506 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ 2/13       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
507 49096   ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ 2/13            
508 49097   ด.ช. วศินภัทร ยะนิน 2/13       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
509 49098   ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
510 49099   ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ 2/13            
511 49100   ด.ช. สวิส อุนะรัตน์ 2/13            
512 49101   ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่ 2/13       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
513 49102   ด.ช. สุวิโรจน์ ป้อมเชื้อ 2/13            
514 49103   ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร 2/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
515 49104   ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์ 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
516 49105   ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค 2/13       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
517 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
518 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด 2/13       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
519 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
520 49109   ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ 2/13       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
521 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง 2/13       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
522 49111   ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
523 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา 2/13       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
524 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง 2/13       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
525 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
526 49115   ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
527 49116   ด.ญ. สมัชญา ดวงใน 2/13       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
528 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล 2/13       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
529 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว 2/13       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
530 49119   ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง 2/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
531 49120   ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ 2/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
532 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี 2/13       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
533 49404   ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย 2/13       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
534 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ 2/13       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
535 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
536 49122   ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา 2/14            
537 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง 2/14       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
538 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
539 49125   ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง 2/14       ก20913 A Math 232
540 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
541 49127   ด.ช. พนธกร เรนทอน 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
542 49128   ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน 2/14       ก20913 A Math 232
543 49129   ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์ 2/14            
544 49130   ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
545 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
546 49132   ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
547 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม 2/14       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
548 49134   ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก 2/14       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
549 49135   ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
550 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
551 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
552 49138   ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา 2/14            
553 49139   ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง 2/14       ก20913 A Math 232
554 49140   ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ 2/14       ก20913 A Math 232
555 49142   ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา 2/14       ก20913 A Math 232
556 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
557 49144   ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต 2/14       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
558 49145   ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
559 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
560 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด 2/14       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
561 49148   ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง 2/14       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
562 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
563 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา 2/14       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
564 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์ 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
565 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์ 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
566 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว 2/14       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
567 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ 2/14       ก20921 วงโยธวาทิต 610
568 49155   ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
569 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์ 2/14       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
570 49158   ด.ญ. รวิภา กาวาท 2/14       ก20927 แนะแนว 910
571 49159   ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน 2/14       ก20927 แนะแนว 910
572 49160   ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ 2/14       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
573 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น 2/14       ก20927 แนะแนว 910
574 49406   ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา 2/14            
575 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม 2/14       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
576 49414   ด.ญ. กมลชนก ใจยา 2/14       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
577 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง 2/14       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
578 49421   ด.ช. อาคิรา คนกล้า 2/14       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
579 49161   ด.ช. กนกพล ช่างทอง 2/15       ก20927 แนะแนว 910
580 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์ 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
581 49163   ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส 2/15       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
582 49164   ด.ช. ชโลธร สมณะ 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
583 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
584 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
585 49167   ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร 2/15       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
586 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์ 2/15            
587 49169   ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา 2/15       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
588 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ 2/15       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
589 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก 2/15       ก20917 สวดมนต์ 431
590 49172   ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ 2/15            
591 49173   ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย 2/15            
592 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
593 49175   ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร 2/15            
594 49176   ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์ 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
595 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง 2/15       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
596 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์ 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
597 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ 2/15       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
598 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น 2/15       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
599 49181   ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน 2/15       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
600 49182   ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง 2/15            
601 49183   ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
602 49184   ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ 2/15       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
603 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
604 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
605 49187   ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
606 49188   ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี 2/15       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
607 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
608 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
609 49191   ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ 2/15            
610 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ 2/15       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
611 49193   ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์ 2/15            
612 49194   ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์ 2/15       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
613 49195   ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
614 49196   ด.ญ. สราวลี มีมานะ 2/15       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
615 49197   ด.ญ. สวรินทร์ สมศรี 2/15            
616 49198   ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ 2/15       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
617 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่ 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
618 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง 2/15       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
619 49408   ด.ญ. จีระนันท์ จิตมั่น 2/15            
620 49416   ด.ช. ธรรศธร นามบุญ 2/15            
621 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ 2/15       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
622 49201   ด.ช. กรกฤต พรรณกมลกุล 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
623 49202   ด.ช. เจษฎากร สัตยากุล 2/16            
624 49203   ด.ช. ชวกร ใจรุ่งรักษ์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
625 49204   ด.ช. ณฐพร ไล้เลิศ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
626 49205   ด.ช. ณัฐกมล อรุณรัตน์ 2/16            
627 49206   ด.ช. ณัฐภัทร ญานิวงค์ 2/16            
628 49207   ด.ช. ธนบูลย์ ธิแก้ว 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
629 49208   ด.ช. นนทกร วังตระกูล 2/16            
630 49209   ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม 2/16            
631 49210   ด.ช. ปรวัฒน์ ตันเกียง 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
632 49211   ด.ช. พงศ์กฤต บุญไทย 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
633 49212   ด.ช. พศวัตร ฉัตรชัยสถาพร 2/16            
634 49213   ด.ช. พัทธพล เป็งมณี 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
635 49214   ด.ช. ยศพร เถินบุรินทร์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
636 49215   ด.ช. วรมันต์ ลาภมาก 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
637 49216   ด.ช. วริศ วงศ์วิวัฒน์ 2/16            
638 49217   ด.ช. วศิน จำเริญขจรสุข 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
639 49218   ด.ช. ศุภวิชญ์ ปวงแก้ว 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
640 49219   ด.ช. สรสิช ศรีวิเศษ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
641 49220   ด.ช. สรัล ทีรฆวณิช 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
642 49221   ด.ช. สิรภพ พลอยแดง 2/16            
643 49222   ด.ช. สิริชัย ไชยศิริ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
644 49223   ด.ญ. กานต์สินี กีรติการกุล 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
645 49224   ด.ญ. จิรภิญญา กฤตมโนรถ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
646 49225   ด.ญ. ชญาภา วิภวพรรุจี 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
647 49226   ด.ญ. ชญาษร วงค์สิทธิ์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
648 49227   ด.ญ. ฐิติรัตน์ รอดรักษา 2/16            
649 49228   ด.ญ. ณรัญญา นุชิต 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
650 49229   ด.ญ. ณัฐกฤตา อกตัน 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
651 49230   ด.ญ. ณัฐณิชา เมืองใจ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
652 49231   ด.ญ. ทิวระวี หล้าคำลือ 2/16            
653 49232   ด.ญ. นรมน วัฒนพนม 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
654 49233   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
655 49234   ด.ญ. พิชชานันท์ วงศ์ฟู 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
656 49235   ด.ญ. วรรณพร สุวรรณเมือง 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
657 49236   ด.ญ. ศุภพิชญ์ ไชยตาล 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
658 49237   ด.ญ. ศุภมาศ กรรมสิทธิ์ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
659 49238   ด.ญ. ศุภากร เรือนนะการ 2/16       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
660 49239   ด.ช. ธนกฤต แก้วขวัญ 2/17       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
661 49240   ด.ช. ธนโชติ ไชยเรียน 2/17       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
662 49241   ด.ช. นพณัฐ อินคำเชื้อ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
663 49242   ด.ช. บุณยากร อติภัทรากูล 2/17            
664 49243   ด.ช. ปกป้อง วีรอาภาชัย 2/17       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
665 49244   ด.ช. ปารินทร์ ศรีบุญเรือง 2/17       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
666 49245   ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์ 2/17       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
667 49246   ด.ช. สิรวิชญ์ ครองตาเนิน 2/17            
668 49247   ด.ช. อติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์ 2/17       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
669 49248   ด.ญ. คุลิกา ศรีคำชุม 2/17       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
670 49249   ด.ญ. จารุพิชญา ทานุสิทธิ์ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
671 49250   ด.ญ. จิดาภา สุวรรณเทพ 2/17            
672 49251   ด.ญ. ญาณิศา มยุรา 2/17       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
673 49252   ด.ญ. ฐิติชญา จุลพันธ์ 2/17       ก20927 แนะแนว 910
674 49253   ด.ญ. ณธิตา วรรณสืบ 2/17       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
675 49254   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ คำมาก 2/17       ก20913 A Math 232
676 49255   ด.ญ. ทิพรดา ชื่นแสง 2/17            
677 49256   ด.ญ. ธฤษวรรณ ใหญ่สว่าง 2/17       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
678 49257   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
679 49258   ด.ญ. ธัญวลัย วุฒิศิริศาสตร์ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
680 49259   ด.ญ. ธันญ์ชนก ไชยเมืองชื่น 2/17       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
681 49260   ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์ 2/17       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
682 49261   ด.ญ. นภัสนันท์ ตาคำ 2/17            
683 49262   ด.ญ. นันท์ณภัทร เรืองรินทร์ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
684 49263   ด.ญ. ปมลวรรณ ตันจันกูล 2/17       ก20927 แนะแนว 910
685 49264   ด.ญ. ปุณยนุช สายสุข 2/17       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
686 49265   ด.ญ. ปุณิกา อินต๊ะพันธ์ 2/17       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
687 49266   ด.ญ. พรชนก อินนั่งแท่น 2/17       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
688 49267   ด.ญ. พิมพ์มาดา ฉัตรชัยสิทธิกุล 2/17       ก20913 A Math 232
689 49268   ด.ญ. พีรดา สายธิ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
690 49269   ด.ญ. แพรววณิต จันตะตื้อ 2/17       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
691 49270   ด.ญ. ภัทรภร ทินอยู่ 2/17       ก20927 แนะแนว 910
692 49271   ด.ญ. มนัสนันท์ เครือระยา 2/17            
693 49272   ด.ญ. ศาตพร พวงสำลี 2/17       ก20913 A Math 232
694 49273   ด.ญ. อคิราภ์ อิศริวรรณ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
695 49274   ด.ญ. อภิฤดี สีธิคำ 2/17       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
696 49275   ด.ช. กฤษฎิ์ ทองจิบ 2/18       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
697 49276   ด.ช. เจมส์ เพรลย์ 2/18       ก20925 English corner 859
698 49277   ด.ช. ธนดล สีสุข 2/18       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
699 49278   ด.ช. ธันยพงศ์ จิรกวินสถิตกุล 2/18            
700 49279   ด.ช. ธิติธนันต์ กิมวังตะโก 2/18       ก20925 English corner 859
701 49280   ด.ช. พีร์ นนทรักส์ 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
702 49281   ด.ช. ภาสกร มิลินทสูต 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
703 49282   ด.ช. มิชท์เชล แมนดิโก 2/18       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
704 49283   ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
705 49284   ด.ช. ศุภวิชญ์ แสนทา 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
706 49285   ด.ช. สุดปรีดา คงเทศน์ 2/18            
707 49286   ด.ช. สุวรรณภูมิ นวลสาย 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
708 49287   ด.ช. อภิรักษ์ กมลประภาสวัสดิ์ 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
709 49288   ด.ญ. ชนัญชิดา ทองสุข 2/18       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
710 49289   ด.ญ. ฐิตารีย์ ธัญญศิรินนท์ 2/18       ก20925 English corner 859
711 49290   ด.ญ. ธัญชนก บัวสด 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
712 49291   ด.ญ. นันท์นภัส สายสุวรรณ 2/18       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
713 49292   ด.ญ. เบญญาภา ความหมั่น 2/18       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
714 49293   ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์ 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
715 49294   ด.ญ. ปารชญา หมื่นตาบุตร 2/18       ก20921 นาฏยลีลา 611
716 49296   ด.ญ. พัชราภา ชัยเนตร์ 2/18       ก20921 นาฏยลีลา 611
717 49297   ด.ญ. พิมพ์ชนก ชาติทอง 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
718 49298   ด.ญ. วริศรา วชิรจินดากุล 2/18       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
719 49299   ด.ญ. ศศิพิมพ์ อินต๊ะสืบ 2/18       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
720 49300   ด.ญ. สาริศา บัวรวย 2/18       ก20921 นาฏยลีลา 611
721 49301   ด.ญ. สุพีรนันท์ เมฆกระจ่าง 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
722 49302   ด.ญ. อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน 2/18       ก20925 English corner 859
723 49303   ด.ญ. เอริญา โชติธนกิจ 2/18       ก20923 ห้องสมุด 729
724 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม 2/10       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606