โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49791   ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
2 49792   ด.ช. จักรินทร์ กาจารี 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
3 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
4 49794   ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
5 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
6 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
7 49797   ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
8 49798   ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
9 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
10 49800   ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
11 49801   ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
12 49802   ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
13 49803   ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
14 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
15 49805   ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ 1/9       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
16 49806   ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
17 49807   ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
18 49808   ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
19 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
20 49810   ด.ช. สายกลาง จะวะนะ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 49811   ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
22 49812   ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
23 49813   ด.ช. หรรษกร รินจ้อย 1/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
24 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
25 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
26 49816   ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
27 49817   ด.ญ. โชติกา อตุมา 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
28 49818   ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
29 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
30 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
31 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
32 49822   ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม 1/9            
33 49823   ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
34 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
35 49825   ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
36 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
37 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานใบตอง 731
38 49828   ด.ญ. รสิตา คำสอน 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 49829   ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์ 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
40 49830   ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
41 49831   ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
42 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
43 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์ 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
44 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
45 49835   ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326