โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
2 49747   ด.ช. กัสกร กาคำ 1/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
3 49748   ด.ช. กีรติ อวดกล้า 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
4 49749   ด.ช. คณาธิป ฟูคำ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49750   ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
6 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49752   ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
8 49753   ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
9 49754   ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
10 49755   ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
11 49756   ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
12 49757   ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
13 49758   ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
14 49759   ด.ช. พีรวัส จิตจักร 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
15 49760   ด.ช. ภัคพล สันเทพ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
16 49761   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
17 49762   ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
18 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
19 49764   ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก 1/8       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
20 49765   ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
21 49766   ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
22 49767   ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
23 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 วงโยธวาทิต 610
25 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
26 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
27 49772   ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834      
28 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
29 49774   ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
30 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
31 49776   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
32 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
33 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
34 49779   ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
35 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
36 49781   ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
37 49782   ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
38 49783   ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
39 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
40 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
41 49786   ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
42 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
43 49788   ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
44 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
45 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910