โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
2 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
3 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
4 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
5 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
6 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
7 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
8 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
10 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
11 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
12 49532   ด.ช. พิทวัส ดวงฟู 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
13 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
14 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
15 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
16 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
18 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
20 49540   ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช 1/3            
21 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
22 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 วงโยธวาทิต 610
23 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
24 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
25 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
26 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
27 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
28 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
29 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
30 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
31 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
32 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์ 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
34 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
35 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
36 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานใบตอง 731
37 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
38 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
39 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
40 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
41 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
42 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
43 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
44 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
45 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานใบตอง 731