โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49476   ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
2 49477   ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
3 49478   ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
4 49479   ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
5 49480   ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
6 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
7 49482   ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
8 49483   ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
9 49484   ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
10 49485   ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 พลังงานทดแทน 324
11 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
12 49487   ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
13 49488   ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
14 49489   ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
15 49490   ด.ช. พชร สุวรรณศร 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
16 49491   ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
17 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
18 49493   ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
19 49494   ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 49495   ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
21 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
22 49497   ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
23 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
24 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
25 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 พลังงานทดแทน 324
26 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
27 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
28 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
29 49504   ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
30 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 มารยาทไทย 417
31 49506   ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
32 49507   ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
33 49508   ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์ 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
34 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
35 49510   ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
36 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
37 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
38 49513   ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
39 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์ 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
40 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
41 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานใบตอง 731
42 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
43 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
44 49519   ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
45 49520   ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339