โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 50088   ด.ช. กันตพรรธน์ มณีวรรณ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
2 50089   ด.ช. เขมกร จูเซียน 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
3 50090   ด.ช. ชัชชัย คมสัน 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
4 50091   ด.ช. ณัฐณาศิส ชัยชนะสูงศักดิ์ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
5 50092   ด.ช. ธัชชกร พรรณารุโณทัย 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
6 50093   ด.ช. ธาวิน แก้วเย็น 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ดนตรีสากล 604
7 50094   ด.ช. ธีรวัฒน์ คำลือ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
8 50095   ด.ช. ธีรวิทย์ คำลือ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
9 50096   ด.ช. ปุญญกฤต แสงเมือง 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
10 50097   ด.ช. พันธุสิน มณีนันทน์ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
11 50098   ด.ช. พากฤต แก้วเมืองมูล 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
12 50099   ด.ช. รมย์ โอภาสสมุทรชัย 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
13 50100   ด.ช. วรธน นุชพงษ์ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
14 50101   ด.ช. วโรตนม์ ไวสติ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
15 50102   ด.ช. อรุณวิชญ์ งามดี 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
16 50103   ด.ญ. กรชนก ชูทอง 1/16 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
17 50104   ด.ญ. กัญญาภัค จันอ้น 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีสากล 604
18 50105   ด.ญ. ฉัตรามณี ทมุ้ง 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
19 50106   ด.ญ. ชญานี ครุขยัน 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
20 50107   ด.ญ. ชนญาดา แสนทอน 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
21 50108   ด.ญ. ณภัทร วัชรขจรกุล 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 ลีลาศ 515
22 50109   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์แคะหล้า 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีสากล 604
23 50110   ด.ญ. ณัฐวิภา ตันหราพันธุ์ 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
24 50111   ด.ญ. นภสร จำนงค์ไทย 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
25 50112   ด.ญ. ปรียากร ชัยศร 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 มารยาทไทย 417
26 50113   ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง 1/16 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
27 50114   ด.ญ. พีรมณฑ์ ตาตระกูล 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีสากล 604
28 50115   ด.ญ. สาริศา หลายวัฒนไพศาล 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
29 50116   ด.ญ. อภิษฎา เรือนแก้ว 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 นาฏยลีลา 611
30 50117   ด.ญ. อาลีนา ใจคำ 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810