โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 50016   ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
2 50017   ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
3 50018   ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
4 50019   ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
5 50020   ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
6 50021   ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
7 50022   ด.ช. ธนกฤต ธิยาว 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
8 50023   ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
9 50024   ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
10 50025   ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
11 50026   ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
12 50027   ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
13 50028   ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 50029   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 50030   ด.ช. ศิระ บู่แย้ม 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
16 50031   ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
17 50032   ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
18 50033   ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
19 50034   ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
20 50035   ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 50036   ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 50037   ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ 1/14 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
23 50038   ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
24 50039   ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ 1/14 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
25 50040   ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 50041   ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
27 50042   ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
28 50043   ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 50044   ด.ญ. พีรญา วังชัย 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
30 50045   ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
31 50046   ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
32 50047   ด.ญ. วริศรา ปามา 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
33 50048   ด.ญ. ศิรดา เทพแปง 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
34 50049   ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
35 50050   ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
36 50051   ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225