โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49971   ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
2 49972   ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
3 49973   ด.ช. ชัชชนน มณีไชย 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
4 49974   ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
5 49975   ด.ช. ณัชพล แสงเมือง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
6 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
7 49977   ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
8 49978   ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
9 49979   ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
10 49980   ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 สังคม 415
11 49981   ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
12 49982   ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
13 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
14 49984   ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
15 49985   ด.ช. วรุตม์ พรมวัง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
16 49986   ด.ช. วสุวิท สาระวันท์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
17 49987   ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล 1/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
18 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
19 49989   ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
20 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20927 แนะแนว 910
21 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 กรีฑา 509
22 49992   ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
23 49993   ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 49994   ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
25 49995   ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
26 49996   ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์ 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
27 49997   ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20927 แนะแนว 910
28 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
29 49999   ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์ 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 กรีฑา 509
30 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 กรีฑา 509
31 50001   ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
32 50002   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
33 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
34 50004   ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
35 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
36 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
37 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
38 50008   ด.ญ. วรัญญา วันใจ 1/13            
39 50009   ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
40 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
41 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์ 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
42 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
43 50013   ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
44 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
45 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910