โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
2 49927   ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
3 49928   ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
4 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
5 49930   ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
6 49931   ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
7 49932   ด.ช. พชร เพียรดี 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
8 49933   ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
9 49934   ด.ช. พันกร ณ น่าน 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
10 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
11 49936   ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย 1/12            
12 49937   ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
13 49938   ด.ช. ภูรินาท สงสาร 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
14 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
15 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
16 49941   ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
17 49942   ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
18 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
19 49944   ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
20 49945   ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
21 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 49947   ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
23 49948   ด.ญ. กชกร เวชกร 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
24 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
25 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
26 49951   ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
27 49952   ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
28 49953   ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์ 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
29 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
30 49955   ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์ 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
31 49956   ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
32 49957   ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 A Math 232
33 49958   ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์ 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
34 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
35 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English corner 859
36 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
37 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
38 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
39 49964   ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
40 49965   ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
41 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
42 49967   ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
43 49968   ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
44 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
45 49970   ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์ 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341