โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี 1/10       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
2 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
3 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
4 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
5 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน 1/10       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
6 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
8 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
10 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
12 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
13 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
14 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
15 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
16 49851   ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน 1/10       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
17 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
18 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
19 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
20 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
21 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
22 49857   ด.ช. อนุกูล สามารถ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
23 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
24 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
25 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
26 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 วงโยธวาทิต 610
27 49862   ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English on Movie 838
29 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
30 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
31 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
32 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์ 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
33 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
34 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์ 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
35 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
36 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
37 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
38 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
40 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์ 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ดนตรีสากล 604
41 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
42 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
43 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
44 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
45 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309