โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49431   ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
2 49432   ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
3 49433   ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
4 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
6 49436   ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
7 49437   ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
8 49438   ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49439   ด.ช. ธนากร บุนนาค 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
10 49440   ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
11 49441   ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
12 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English on Movie 838
13 49443   ด.ช. พศิน สายวงศ์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 49444   ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
15 49445   ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
16 49446   ด.ช. ภากร ปัญญา 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
17 49447   ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
18 49448   ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
19 49449   ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
20 49450   ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
21 49451   ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
22 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
23 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
24 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 49455   ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
26 49456   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229      
27 49457   ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
28 49458   ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
29 49459   ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
30 49460   ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
31 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
32 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
33 49463   ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
34 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
35 49465   ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
36 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
37 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
38 49468   ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
39 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
40 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
41 49471   ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
42 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
43 49473   ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English corner 859
44 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English on Movie 838
45 49475   ด.ญ. อรชพร อรุณไชย 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 การถ่ายภาพ 738