โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49431   ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
2 49432   ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
3 49433   ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
4 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
6 49436   ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
7 49437   ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
8 49438   ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 49439   ด.ช. ธนากร บุนนาค 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
10 49440   ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
11 49441   ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
12 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English on Movie 838
13 49443   ด.ช. พศิน สายวงศ์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 49444   ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
15 49445   ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
16 49446   ด.ช. ภากร ปัญญา 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
17 49447   ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
18 49448   ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
19 49449   ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
20 49450   ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
21 49451   ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
22 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
23 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
24 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 49455   ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
26 49456   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229      
27 49457   ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
28 49458   ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
29 49459   ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
30 49460   ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
31 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
32 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
33 49463   ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์ 1/1 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
34 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
35 49465   ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
36 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
37 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
38 49468   ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
39 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
40 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
41 49471   ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
42 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
43 49473   ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล 1/1 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English corner 859
44 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข 1/1 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English on Movie 838
45 49475   ด.ญ. อรชพร อรุณไชย 1/1 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 การถ่ายภาพ 738
46 49476   ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
47 49477   ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
48 49478   ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
49 49479   ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
50 49480   ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
51 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
52 49482   ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
53 49483   ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
54 49484   ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
55 49485   ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 พลังงานทดแทน 324
56 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
57 49487   ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
58 49488   ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
59 49489   ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
60 49490   ด.ช. พชร สุวรรณศร 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
61 49491   ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
62 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
63 49493   ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
64 49494   ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
65 49495   ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์ 1/2 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
66 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
67 49497   ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
68 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
69 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
70 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 พลังงานทดแทน 324
71 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
72 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
73 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
74 49504   ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
75 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 มารยาทไทย 417
76 49506   ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
77 49507   ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
78 49508   ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์ 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
79 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
80 49510   ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
81 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
82 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
83 49513   ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
84 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์ 1/2 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
85 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
86 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์ 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานใบตอง 731
87 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
88 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง 1/2 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
89 49519   ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
90 49520   ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี 1/2 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
91 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
92 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
93 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
94 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
95 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
96 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
97 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
98 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
99 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
100 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
101 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
102 49532   ด.ช. พิทวัส ดวงฟู 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
103 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
104 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
105 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
106 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
107 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
108 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
109 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์ 1/3 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
110 49540   ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช 1/3            
111 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
112 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 วงโยธวาทิต 610
113 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
114 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
115 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
116 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
117 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
118 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
119 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
120 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
121 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
122 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
123 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์ 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
124 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
125 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
126 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานใบตอง 731
127 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
128 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ 1/3 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
129 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
130 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
131 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
132 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
133 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ 1/3 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
134 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
135 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง 1/3 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานใบตอง 731
136 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
137 49567   ด.ช. ธนภัทร ยาสมร 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
138 49568   ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
139 49569   ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
140 49570   ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
141 49571   ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
142 49572   ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
143 49573   ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
144 49574   ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
145 49575   ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
146 49576   ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
147 49577   ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
148 49578   ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
149 49579   ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
150 49580   ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
151 49581   ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
152 49582   ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
153 49583   ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
154 49584   ด.ช. สุวภัทร นามคำ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
155 49585   ด.ช. อโณทัย เรียบรับ 1/4 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ดนตรีสากล 604
156 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด 1/4 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
157 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
158 49588   ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
159 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
160 49590   ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ 1/4 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
161 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
162 49592   ด.ญ. ญาดา อินนาค 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
163 49593   ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
164 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
165 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
166 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
167 49597   ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
168 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 มารยาทไทย 417
169 49599   ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ 1/4 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
170 49600   ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์ 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
171 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
172 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
173 49603   ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ 1/4 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานใบตอง 731
174 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
175 49605   ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
176 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ 1/4 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
177 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
178 49608   ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ 1/4 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834      
179 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
180 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ 1/4 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
181 49611   ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
182 49612   ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
183 49613   ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
184 49614   ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
185 49615   ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
186 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
187 49617   ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
188 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
189 49619   ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
190 49620   ด.ช. ธนดล จันทร์เดช 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
191 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
192 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
193 49623   ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
194 49624   ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
195 49625   ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
196 49626   ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
197 49627   ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง 1/5       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
198 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
199 49629   ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
200 49630   ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
201 49631   ด.ช. วชิราวุธ มลฟู 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
202 49632   ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
203 49633   ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์ 1/5 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
204 49634   ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์ 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
205 49635   ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร 1/5 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
206 49636   ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์ 1/5 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20919 กรีฑา 509
207 49637   ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ 1/5 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
208 49638   ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
209 49639   ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ 1/5 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
210 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย 1/5 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
211 49641   ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
212 49642   ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
213 49643   ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์ 1/5 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
214 49644   ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
215 49645   ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
216 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง 1/5 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ห้องสมุด 729
217 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา 1/5 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ห้องสมุด 729
218 49648   ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
219 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ 1/5 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ดนตรีสากล 604
220 49650   ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์ 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
221 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล 1/5 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
222 49652   ด.ญ. สิริกร จารุเนตร 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
223 49653   ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์ 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
224 49654   ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 Internet ม.ต้น 219
225 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย 1/5 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
226 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
227 49657   ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
228 49658   ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
229 49659   ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
230 49660   ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
231 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
232 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
233 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
234 49664   ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
235 49665   ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
236 49666   ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
237 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
238 49668   ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
239 49669   ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
240 49670   ด.ช. เมธัส สุขคำภา 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
241 49671   ด.ช. รฐนนท์ ลิลา 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
242 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
243 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
244 49674   ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
245 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์ 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
246 49676   ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
247 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
248 49678   ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย 1/6 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
249 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง 1/6 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
250 49680   ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
251 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์ 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
252 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์ 1/6 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 ลีลาศ 515
253 49683   ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร 1/6 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
254 49684   ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
255 49685   ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
256 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
257 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู 1/6 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
258 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ 1/6 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
259 49689   ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน 1/6 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
260 49690   ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
261 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
262 49692   ด.ญ. นภัทรชา จุไร 1/6 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
263 49693   ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
264 49694   ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
265 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ 1/6 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
266 49696   ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
267 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
268 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ 1/6 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
269 49699   ด.ญ. สไบทอง ทิพจร 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
270 49700   ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่ 1/6 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
271 49701   ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
272 49702   ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
273 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
274 49704   ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
275 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
276 49706   ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
277 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 กรีฑา 509
278 49708   ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
279 49709   ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
280 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
281 49711   ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
282 49712   ด.ช. ธนดล หอมนิยม 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
283 49713   ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
284 49714   ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English corner 859
285 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
286 49716   ด.ช. พีรพัฒน์ อุปปัญญา 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
287 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
288 49718   ด.ช. ศรัณธร ศิริธร 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
289 49719   ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
290 49720   ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
291 49721   ด.ช. สิริราช องอาจ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
292 49722   ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์ 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
293 49723   ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข 1/7 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
294 49724   ด.ญ. กชกร ยาสมร 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
295 49725   ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
296 49726   ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์ 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
297 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์ 1/7 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
298 49728   ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์ 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
299 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว 1/7 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
300 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์ 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
301 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา 1/7 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
302 49732   ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้ 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
303 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
304 49734   ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 วงโยธวาทิต 610
305 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล 1/7 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 ห้องสมุด 729
306 49736   ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู 1/7 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
307 49737   ด.ญ. ปานชนก เมืองมา 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
308 49738   ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ 1/7 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
309 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์ 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
310 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี 1/7 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
311 49741   ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
312 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย 1/7 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
313 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย 1/7 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
314 49744   ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว 1/7 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
315 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์ 1/7 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
316 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
317 49747   ด.ช. กัสกร กาคำ 1/8       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
318 49748   ด.ช. กีรติ อวดกล้า 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
319 49749   ด.ช. คณาธิป ฟูคำ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
320 49750   ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
321 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
322 49752   ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
323 49753   ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
324 49754   ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
325 49755   ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
326 49756   ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
327 49757   ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
328 49758   ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
329 49759   ด.ช. พีรวัส จิตจักร 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
330 49760   ด.ช. ภัคพล สันเทพ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
331 49761   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
332 49762   ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
333 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
334 49764   ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก 1/8       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
335 49765   ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
336 49766   ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
337 49767   ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์ 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
338 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร 1/8 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
339 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 วงโยธวาทิต 610
340 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
341 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
342 49772   ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834      
343 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
344 49774   ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
345 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
346 49776   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
347 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
348 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
349 49779   ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
350 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
351 49781   ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
352 49782   ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์ 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
353 49783   ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
354 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์ 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
355 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
356 49786   ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 เรารักโรงเรียน 822
357 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง 1/8 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
358 49788   ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ 1/8 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
359 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
360 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง 1/8 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
361 49791   ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
362 49792   ด.ช. จักรินทร์ กาจารี 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
363 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
364 49794   ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
365 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
366 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
367 49797   ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
368 49798   ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
369 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
370 49800   ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
371 49801   ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
372 49802   ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
373 49803   ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
374 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
375 49805   ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ 1/9       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
376 49806   ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
377 49807   ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
378 49808   ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
379 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
380 49810   ด.ช. สายกลาง จะวะนะ 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
381 49811   ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
382 49812   ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก 1/9 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
383 49813   ด.ช. หรรษกร รินจ้อย 1/9       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
384 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
385 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
386 49816   ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
387 49817   ด.ญ. โชติกา อตุมา 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304      
388 49818   ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
389 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
390 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
391 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
392 49822   ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม 1/9            
393 49823   ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
394 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
395 49825   ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
396 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
397 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานใบตอง 731
398 49828   ด.ญ. รสิตา คำสอน 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
399 49829   ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์ 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
400 49830   ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
401 49831   ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
402 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล 1/9 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
403 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์ 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
404 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง 1/9 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
405 49835   ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย 1/9 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
406 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี 1/10       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
407 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
408 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
409 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
410 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน 1/10       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
411 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
412 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
413 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
414 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
415 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
416 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
417 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
418 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
419 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
420 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
421 49851   ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน 1/10       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
422 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
423 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
424 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
425 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
426 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
427 49857   ด.ช. อนุกูล สามารถ 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
428 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
429 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
430 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
431 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 วงโยธวาทิต 610
432 49862   ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
433 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง 1/10 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English on Movie 838
434 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
435 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
436 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
437 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์ 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
438 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
439 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์ 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
440 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
441 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
442 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ศิลปะการแสดง 602
443 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
444 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
445 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์ 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ดนตรีสากล 604
446 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
447 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน 1/10 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
448 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน 1/10 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
449 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
450 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช 1/10 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
451 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
452 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
453 49883   ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
454 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
455 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 A Math 232
456 49886   ด.ช. ฐากูร อุตมะ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
457 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
458 49888   ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
459 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
460 49890   ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
461 49891   ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา 1/11       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
462 49892   ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
463 49893   ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
464 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
465 49895   ด.ช. รัฐพล ทองใบ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
466 49896   ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
467 49897   ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
468 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
469 49899   ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ 1/11       ก20921 วงโยธวาทิต 610
470 49900   ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
471 49901   ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
472 49902   ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์ 1/11 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
473 49903   ด.ญ. กชกร แสงวรรณ 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
474 49904   ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
475 49905   ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว 1/11 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
476 49906   ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
477 49907   ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์ 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
478 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์ 1/11 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
479 49909   ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
480 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
481 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
482 49912   ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ 1/11 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 ลีลาศ 515
483 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์ 1/11 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
484 49914   ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
485 49915   ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ 1/11 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
486 49916   ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
487 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
488 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
489 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
490 49920   ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร 1/11 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English corner 859
491 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
492 49922   ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ 1/11 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
493 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
494 49924   ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง 1/11 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
495 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย 1/11 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
496 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
497 49927   ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
498 49928   ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
499 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
500 49930   ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
501 49931   ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
502 49932   ด.ช. พชร เพียรดี 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
503 49933   ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
504 49934   ด.ช. พันกร ณ น่าน 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
505 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
506 49936   ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย 1/12            
507 49937   ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
508 49938   ด.ช. ภูรินาท สงสาร 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ห้องสมุด 729
509 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
510 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 บาสเก็ตบอล 503
511 49941   ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
512 49942   ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
513 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
514 49944   ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
515 49945   ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
516 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
517 49947   ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย 1/12 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
518 49948   ด.ญ. กชกร เวชกร 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
519 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
520 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
521 49951   ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
522 49952   ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
523 49953   ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์ 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
524 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
525 49955   ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์ 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
526 49956   ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
527 49957   ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 A Math 232
528 49958   ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์ 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
529 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
530 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English corner 859
531 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
532 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
533 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
534 49964   ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
535 49965   ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 งานปักและงานถัก 833
536 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
537 49967   ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
538 49968   ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง 1/12 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
539 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร 1/12 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
540 49970   ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์ 1/12 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
541 49971   ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
542 49972   ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
543 49973   ด.ช. ชัชชนน มณีไชย 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
544 49974   ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
545 49975   ด.ช. ณัชพล แสงเมือง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
546 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
547 49977   ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
548 49978   ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
549 49979   ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
550 49980   ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 สังคม 415
551 49981   ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
552 49982   ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
553 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
554 49984   ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
555 49985   ด.ช. วรุตม์ พรมวัง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
556 49986   ด.ช. วสุวิท สาระวันท์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
557 49987   ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล 1/13       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
558 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
559 49989   ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
560 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์ 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20927 แนะแนว 910
561 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 กรีฑา 509
562 49992   ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล 1/13 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
563 49993   ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
564 49994   ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
565 49995   ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
566 49996   ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์ 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20923 ห้องสมุด 729
567 49997   ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20927 แนะแนว 910
568 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
569 49999   ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์ 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 กรีฑา 509
570 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20919 กรีฑา 509
571 50001   ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
572 50002   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
573 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
574 50004   ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
575 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20927 แนะแนว 910
576 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
577 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
578 50008   ด.ญ. วรัญญา วันใจ 1/13            
579 50009   ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
580 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 งานปักและงานถัก 833
581 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์ 1/13 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
582 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
583 50013   ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
584 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว 1/13 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
585 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ 1/13 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20927 แนะแนว 910
586 50016   ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
587 50017   ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
588 50018   ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
589 50019   ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
590 50020   ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
591 50021   ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
592 50022   ด.ช. ธนกฤต ธิยาว 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
593 50023   ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
594 50024   ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
595 50025   ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
596 50026   ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
597 50027   ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
598 50028   ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
599 50029   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
600 50030   ด.ช. ศิระ บู่แย้ม 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
601 50031   ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
602 50032   ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
603 50033   ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
604 50034   ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ 1/14 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
605 50035   ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
606 50036   ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
607 50037   ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ 1/14 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
608 50038   ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
609 50039   ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ 1/14 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
610 50040   ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
611 50041   ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
612 50042   ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
613 50043   ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
614 50044   ด.ญ. พีรญา วังชัย 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
615 50045   ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
616 50046   ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
617 50047   ด.ญ. วริศรา ปามา 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
618 50048   ด.ญ. ศิรดา เทพแปง 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
619 50049   ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
620 50050   ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ 1/14 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
621 50051   ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์ 1/14 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
622 50052   ด.ช. กฤตภาส บุญเรือง 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 Internet ม.ต้น 219
623 50053   ด.ช. ชนกนนท์ กองกันทะ 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 224
624 50054   ด.ช. ญาณภัทร แสงใส 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
625 50055   ด.ช. ธัณยพงศ์ พุทธวงศ์ 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 พลังงานทดแทน 324
626 50056   ด.ช. นับพระพร วรวงศ์ประภา 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
627 50057   ด.ช. นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 การถ่ายภาพ 738
628 50058   ด.ช. ปภังกร แก้วประเทศ 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
629 50059   ด.ช. ปัญจธีร์ จันทาพูน 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 วงโยธวาทิต 610
630 50060   ด.ช. ปาฏิหาริย์ เชื้อเมืองพาน 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
631 50061   ด.ช. วรินทร ดอนดี 1/15            
632 50062   ด.ช. วุฒิภัทร ใจกันทา 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
633 50063   ด.ช. ศศิศ ยอดยิ่ง 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
634 50064   ด.ช. สิรภพ ณ ลำปาง 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
635 50065   ด.ช. สุภเวช วงศ์เงิน 1/15 ก20903 ลูกเสือปี 1 835      
636 50066   ด.ญ. กนกขวัญ สันวงค์ 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 English on Movie 838
637 50067   ด.ญ. กรณ์อริญชย์ เทพคำปลิว 1/15 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
638 50068   ด.ญ. กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
639 50069   ด.ญ. กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
640 50070   ด.ญ. ขวัญหทัย ใจยา 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 English Speech ม.ต้น 832
641 50071   ด.ญ. ครองสิริ เทพพรมวงศ์ 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
642 50072   ด.ญ. ชนันธร จักราชัย 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
643 50073   ด.ญ. ณัฐญาดา ธรรมชัยกุล 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
644 50074   ด.ญ. ณิชมน วัฒนกุล 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
645 50075   ด.ญ. ณิชาภัทร จำปาอูป 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
646 50076   ด.ญ. นลพรรณ วงค์ชมภู 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
647 50077   ด.ญ. นำหทัย บุณยรัตพันธุ์ 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 มารยาทไทย 417
648 50078   ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
649 50079   ด.ญ. พิมพ์พิกา มุขแจ้ง 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
650 50080   ด.ญ. ภูริชญา อินต๊ะทิพย์ 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
651 50081   ด.ญ. รตนพร แถมสุข 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
652 50082   ด.ญ. ลักษณียา เสรีกุลวิเวทย์ 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 การถ่ายภาพ 738
653 50083   ด.ญ. สิริยากร สำอางค์ศรี 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
654 50084   ด.ญ. สุวพิชญ์ จงสุวรรณวัฒนา 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
655 50085   ด.ญ. อริษรา งามจิตต์เอื้อ 1/15 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20913 A Math 232
656 50086   ด.ญ. อลิสา อโรร่า 1/15 ก20907 ยุวกาชาดปี 1 834 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
657 50087   ด.ญ. อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ 1/15 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
658 50088   ด.ช. กันตพรรธน์ มณีวรรณ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
659 50089   ด.ช. เขมกร จูเซียน 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
660 50090   ด.ช. ชัชชัย คมสัน 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
661 50091   ด.ช. ณัฐณาศิส ชัยชนะสูงศักดิ์ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
662 50092   ด.ช. ธัชชกร พรรณารุโณทัย 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
663 50093   ด.ช. ธาวิน แก้วเย็น 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20921 ดนตรีสากล 604
664 50094   ด.ช. ธีรวัฒน์ คำลือ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
665 50095   ด.ช. ธีรวิทย์ คำลือ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
666 50096   ด.ช. ปุญญกฤต แสงเมือง 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
667 50097   ด.ช. พันธุสิน มณีนันทน์ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
668 50098   ด.ช. พากฤต แก้วเมืองมูล 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
669 50099   ด.ช. รมย์ โอภาสสมุทรชัย 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
670 50100   ด.ช. วรธน นุชพงษ์ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
671 50101   ด.ช. วโรตนม์ ไวสติ 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20925 English Program (เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 836
672 50102   ด.ช. อรุณวิชญ์ งามดี 1/16 ก20903 ลูกเสือปี 1 835 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
673 50103   ด.ญ. กรชนก ชูทอง 1/16 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
674 50104   ด.ญ. กัญญาภัค จันอ้น 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีสากล 604
675 50105   ด.ญ. ฉัตรามณี ทมุ้ง 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
676 50106   ด.ญ. ชญานี ครุขยัน 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 งานปักและงานถัก 833
677 50107   ด.ญ. ชนญาดา แสนทอน 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20923 ห้องสมุด 729
678 50108   ด.ญ. ณภัทร วัชรขจรกุล 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20919 ลีลาศ 515
679 50109   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์แคะหล้า 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีสากล 604
680 50110   ด.ญ. ณัฐวิภา ตันหราพันธุ์ 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
681 50111   ด.ญ. นภสร จำนงค์ไทย 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
682 50112   ด.ญ. ปรียากร ชัยศร 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20917 มารยาทไทย 417
683 50113   ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง 1/16 ก20909 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 229 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
684 50114   ด.ญ. พีรมณฑ์ ตาตระกูล 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 ดนตรีสากล 604
685 50115   ด.ญ. สาริศา หลายวัฒนไพศาล 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
686 50116   ด.ญ. อภิษฎา เรือนแก้ว 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20921 นาฏยลีลา 611
687 50117   ด.ญ. อาลีนา ใจคำ 1/16 ก20905 เนตรนารีปี 1 304 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810