โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45382 น.ส. จิรัชญา ชินวณิชัย                  
2 45502 นาย ปาล์ม ศิลพรกรกุล                  
3 45503 นาย  ปุณณวัฒน์  เสริมสุข                  
4 45505 นาย ภูริณัฐ ไชยรุ่งเรือง                  
5 45508 นาย  สุวัฒกรณ์ จันทร์ใส                  
6 45514 น.ส.  นภัส คลังชำนาญ                  
7 45538 น.ส.  สมิตา ทะแยแก้ว                  
8 45567 น.ส. ฐิติรัตน์ เวชโช                  
9 45666 น.ส. พัชราภรณ์ กันทา                  
10 45971 นาย ดนุพล สันเทพ                  
11 45992 น.ส.  ณัฏฐา แสงลุน                  
12 46030 นาย วิทวัส  ศรีอิ่นแก้ว                  
13 46080 นาย สุภกิณ  ทิศา                  
14 46098 น.ส. วรารัตน์  พรมลาย                  
15 46149 น.ส. อริสา  อินต๊ะสงค์                  
16 48558 น.ส. จุฑารัตน์  ไชยเมืองชื่น                  
17 48559 น.ส. ฐปนัท สวัสดิ์บุญยงค์                  
18 48560 น.ส. ณัติฐพร  ตางคำ                  
19 48561 น.ส. เปมิกา โชติสุขรัตน์                  
20 48562 น.ส.  ภัทรภร แสงศรีจันทร์                  
21 48563 น.ส.  ภานุชนาถ  ปันทอย                  
22 48564 น.ส. วิจิตรานันท์ กันคำ                  
23 48565 นาย ณฐกร จันทราช                  
24 48566 นาย  นพวรรธน์ อุปนันท์                  
25 48567 นาย พชรภัทร  บุญเรือง                  
26 48568 นาย เมธาสิทธิ์  ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล