โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45587 นาย คนธกานต์ ฟูคำ                  
2 45594 นาย ธนภัทร จเรวรรณ์                  
3 45596 นาย ปวีณวิชญ์ ท่าดี                  
4 45599 นาย  พุทธคุณ นครพันธุ์                  
5 45602 นาย สัณห์กันต์ธร อยู่ครบ                  
6 45639 นาย ปรัตถกร จงตระกูลศิริ                  
7 45695 นาย  เมธวิน จุมภู                  
8 45743 นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์                  
9 45754 น.ส.  กุลิสรา ทิชากร                  
10 45759 น.ส.  ณัฐมน ดอนสี                  
11 45772 น.ส. วริศรา ยามะณี                  
12 45819 น.ส. สมฤดี มณีสาร                  
13 45850 น.ส. จิรัชยา ปันติ                  
14 45995 น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ                  
15 46022 นาย ปรัชญา พยุหพรรค์                  
16 46023 นาย  ผดุงเกียรติ  เล็กศรี                  
17 46026 นาย ภาดล สุรินทร์โท                  
18 46028 นาย เมธวิทย์  จุมภู                  
19 46049 น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา                  
20 46158 นาย ภาณุพงศ์ สาระไชย                  
21 46206 น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ                  
22 48542 น.ส. จิดาภา  วิชาหา                  
23 48543 น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา                  
24 48544 น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก                  
25 48545 น.ส. อทิตยา  เจญการ                  
26 48546 นาย นิธิศ ธารีสาร                  
27 48547 นาย  ณัฐนภนต์ บำรุงศรี                  
28 48548 นาย เศรษฐเกียรติ ตั้งกิตอังคณา                  
29 48550 นาย สุทธิพร ปิดกันภัย