โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45493 นาย คมน์พัฒน โสภะ                  
2 45516 น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม                  
3 45526 นาย ธนภูมิ ฉัตรคำเเปง                  
4 45542 นาย ชูกิจ เรืองถนอม                  
5 45543 นาย ณัฐปคัลภ์ เนตรวิศุทธ                  
6 45546 นาย ธนกร อย่างตระกูล                  
7 45559 น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ                  
8 45566 น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง                  
9 45582 น.ส. อรณิชา นามะสนธิ                  
10 45584 น.ส. วชิราวดี อกกว้าง                  
11 45590 นาย ณัฏฐ์ ส่วนบุญ                  
12 45635 นาย ธนบดี ยะย่าเป้า                  
13 45636 นาย ธัชกร วิธุสุวรรณกุล                  
14 45642 นาย ภาณุพงศ์ ธิต๊ะ                  
15 45653 น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์                  
16 45654 น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย                  
17 45656 น.ส. ชนิกา อุ่นตา                  
18 45657 น.ส. ณัฏฐา กฤษณรักษ์                  
19 45658 น.ส. ทัตติยา คำพิชัย                  
20 45662 น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี                  
21 45664 น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง                  
22 45668 น.ส. ภชสร กิตติไชยากร                  
23 45671 น.ส. เมธิกา หมู่เมืองสอง                  
24 45673 น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์                  
25 45676 น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์                  
26 45677 น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช                  
27 45711 น.ส. ณิชารีย์ วังวรรณรัตน์                  
28 45717 น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล                  
29 45725 น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง                  
30 45736 นาย เดชดนัย เข็มวิชัย                  
31 45765 น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง                  
32 45818 น.ส. ศิริน เทพเสนา                  
33 45822 นาย กฤตยชญ์ รุ่งเรืองไพศาล                  
34 45874 นาย ฉัตรพงค์ ศรีจำปา                  
35 45902 น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม                  
36 45913 น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา                  
37 46131 น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท                  
38 46164 น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม                  
39 46180 น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง                  
40 46185 นาย พีรนัส ชมภูกูล                  
41 47014 นาย ณัฐพงษ์ อาริยะกุลโรจน์