โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45518 น.ส. พิชชาพร พลนิกร                  
2 45556 นาย วัฒนชัย อินทรวิชา                  
3 45572 น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ                  
4 45576 น.ส. ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์                  
5 45578 น.ส. พิมพ์ธาดา แซ่โต๋ว                  
6 45580 น.ส. ภาลินี มะโนคำ                  
7 45581 น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์                  
8 45585 น.ส. ศิโรรัตน์ ใจวรรณะ                  
9 45586 น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล                  
10 45595 นาย ธนาธิป พละวงศ์                  
11 45607 น.ส. ชิตชนก แสนละคร                  
12 45608 น.ส. ณัฏฐณิชชา อินทเสน                  
13 45617 น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ                  
14 45621 น.ส. พัชรินทร์ ทองหล่อ                  
15 45629 น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน                  
16 45649 นาย ศุภสัณห์ เขาโคกกรวด                  
17 45660 น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว                  
18 45672 น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า                  
19 45715 น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์                  
20 45790 นาย วงศธร ยศทะนะ                  
21 45895 น.ส. กมลชนก นันทะสี                  
22 45918 นาย คณาธิป แว่นแก้ว                  
23 45926 นาย ปริญญ์ วรวาส                  
24 45984 นาย วนศิลป์ สิงห์คำ                  
25 45999 น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์                  
26 46034 นาย อติชาต เอี่ยมใส                  
27 46043 น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ                  
28 46074 นาย วิชชากร จักรแก้ว                  
29 46127 นาย สุทนัทน์ พงษ์บริบูรณ์                  
30 46142 น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว                  
31 46145 น.ส. รังสินี สุขโข                  
32 46195 น.ส. ปารมี ชายศักดิ์                  
33 46196 น.ส. ภัทริน ดีสม                  
34 46209 น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด                  
35 48532 น.ส. กัญญาณัฐ หมูตา                  
36 48533 น.ส. ธัญพิชชา เจนคิด                  
37 48534 น.ส. พิมพ์พลอย สูตรเลข                  
38 48535 น.ส. สุพิชญา อินทามระ                  
39 48536 น.ส. อรยา บุญมาทน                  
40 48537 น.ส. อาทิตยา วงค์สาย                  
41 48538 น.ส. เอริณ เครือดวงคำ                  
42 48539 นาย ดรัณ ศิลปพงศ์พาณิช                  
43 48540 นาย นัฐพงษ์ บุญสละ                  
44 49418 นาย บุญฤทธิ์ อินต๊ะหล้า