โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45521 น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล                  
2 45541 นาย เกริกพล อยู่เจริญ                  
3 45550 นาย นนทกร มูลทะสิน                  
4 45558 นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ                  
5 45562 น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์                  
6 45563 น.ส. จิรัชญา มลิหอม                  
7 45592 นาย เดชกุล ทิชัย                  
8 45593 นาย เตชัส วังแวว                  
9 45606 น.ส. จิรัฐติกาล ใจนันต๊ะ                  
10 45609 น.ส. ณัฐนรี สุวรรณพฤกษ์                  
11 45615 น.ส. นัฐนันท์ ขัตินนท์                  
12 45632 น.ส. อัญชิษฐา ศรีวิลัยนุรักษ์                  
13 45640 นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์                  
14 45643 นาย ภูพาน หล้าสมศรี                  
15 45645 นาย ภูรินทร์ มูลลออ                  
16 45648 นาย ศฎากรณ์ สิทธิกัน                  
17 45655 น.ส. จินดารัตน์ ไชยศร                  
18 45679 น.ส. สุวิมล มูลเต็ม                  
19 45680 น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ                  
20 45684 นาย ชาตรี คุรุภากรณ์                  
21 45746 นาย สรยุทธ เหลี่ยมแฉ่ง                  
22 45755 น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร                  
23 45776 นาย กฤษดินทร์ ดีใหญ่                  
24 45808 น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร                  
25 45835 นาย พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกุล                  
26 45836 นาย พศวัต เปี้ยปลูก                  
27 45842 นาย ศุภวิชญ์ จันทพันธ์                  
28 45871 นาย คงภัคพล มงคลพันธ์                  
29 46025 นาย พิสิษฐ์ ทรัพยสาร                  
30 46091 น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ                  
31 46122 นาย วีระพันธุ์ ดอนกิจภัย                  
32 46156 นาย เนติ สิทธิกุล                  
33 46159 นาย ภูวิศ ผลเกิด                  
34 46181 นาย คุณาสิน เตชะสืบ                  
35 47060 น.ส. ภัทรลดา ชวนมา                  
36 48524 น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง                  
37 48525 น.ส. ชลธิชา ใจคำต๋า                  
38 48526 น.ส. บัวชมพู แปงสี                  
39 48527 น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ                  
40 48528 น.ส. วรดา อินทิยศ                  
41 48529 น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว                  
42 48530 นาย ณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ                  
43 48531 นาย พีระเดช เดชะทา                  
44 49417 นาย ถิรพิทย์ สุพร