โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45499 นาย ณัฐภูมิ เด่นไชยรัตน์                  
2 45522 น.ส. ลายินอู้ -                  
3 45533 น.ส. ญาณิกา เสาวภา                  
4 45534 น.ส. ณัฐกานต์ แว่นแก้ว                  
5 45555 นาย ภูริภัทร พรหมปลูก                  
6 45561 น.ส. กุลนารี วงศ์ษา                  
7 45569 น.ส. ดาริกา แก้วเมืองมา                  
8 45571 น.ส. ธนภรณ์ เสนาธรรม                  
9 45589 นาย ชัยธวัช เรือนมูล                  
10 45600 นาย มณฑล ป้อมสา                  
11 45613 น.ส. ธณิสรา ศิริคำน้อย                  
12 45626 น.ส. วิลาสินี สีแจ่ม                  
13 45631 น.ส. อรนภา ศรีกันใจ                  
14 45641 นาย พล สุทธภักติ                  
15 45646 นาย รัฐพล สุนทร                  
16 45663 น.ส. ปภาวี กัลปสันติ                  
17 45669 น.ส. ภัคทิรา แก้วร่วมวงศ์                  
18 45689 นาย ธนาฒย์ วังมูล                  
19 45757 น.ส. ณัฐกานต์ แก้วบุญเรือง                  
20 45805 น.ส. เขมมิกา แก้วปินใจ                  
21 45810 น.ส. ประภัสสร แลสันกลาง                  
22 45811 น.ส. พิชยา กาทอง                  
23 45813 น.ส. ภัทราพร ขันแก้ว                  
24 45839 นาย ภูริทัต ภูมิโยชน์                  
25 45866 น.ส. สมาพร ทาหลี                  
26 45882 นาย บัณฑิต ขัติวงค์                  
27 45941 น.ส. กนกนิภา วงศ์หาญ                  
28 45974 นาย ธนิสร ศรีแปงวงค์                  
29 45990 น.ส. จุฑามณี พงศ์พันธ์งาม                  
30 46013 นาย ชนกณภัทร จิตมั่น                  
31 46042 น.ส. ธันย์ชนก กุลชิงชัย                  
32 46068 นาย พีระพล ประมูลเชื้อ                  
33 46123 นาย ศิวกร แสงสว่าง                  
34 46150 น.ส. อาริษา ธิยะสืบ                  
35 46161 นาย วีราพศิน อินต๊ะวงค์                  
36 46170 น.ส. ธนพร ใจคำลือ                  
37 46215 น.ส. มัชฌิมา ไชยเมืองชื่น                  
38 48518 นาย ไตรภพ ก่อพานิชกุล                  
39 48520 น.ส. ปราณปรียา บุญช่วย                  
40 48522 น.ส. ศรัญยา เครือยศ                  
41 48523 น.ส. สุพิชชา อินต๊ะสืบ                  
42 48585 นาย กิตติธัช สัตยานุรักษ์                  
43 49387 น.ส. จันทร์วรรณ วิทูชำนาญ                  
44 49390 น.ส. กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ